BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233050

VIII. Zakładanie szkół i placówek niepublicznych.
PODSTAWA PRAWNA:

 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami).
INFORMACJA:

Szkoły mogą zakładać zarówno osoby prawne jak i fizyczne.
Aby otrzymać wpis do ewidencji szkół o placówek niepublicznych należy przedłożyć następujące informacje i dokumenty:
1) Kto zamierza prowadzić szkołę lub placówkę z podaniem adresu zamieszkania lub siedziby.
2) Określić nazwę, typ szkoły (placówki), datę rozpoczęcia jej funkcjonowania, w przypadku liceum profilowanego - profilu, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić ze wskazaniem ich symboli w/g klasyfikacji MENiS.
3) Oświadczenie wskazujące miejsce realizacji praktycznej nauki zawodu
w przypadku liceów profilowanych i szkół prowadzących kształcenie zawodowe.
4) Wskazać miejsce prowadzenia szkoły i warunki lokalowe. Muszą one być bezpieczne i higieniczne, zgodne z odrębnymi przepisami.
5) Deklarację dyrektora wynajmującego pomieszczenia lub projekt umowy najmu pomieszczeń lokalu, w którym będzie znajdować się siedziba szkoły lub placówki
6) Statut szkoły lub placówki.
7) Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych przewidzianych do zatrudnienia i dyrektora.
8) Jeśli ubiegający się o wpis do ewidencji pragnie otrzymać uprawnienia szkoły publicznej, musi złożyć zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 cytowanej ustawy i przedstawić pozytywną opinię Kuratora Oświaty.

Wydział Edukacji dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni
od daty zgłoszenia.

Wnioski należy składać w pok. 310 Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego.
© 2003 Internet-Info