BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233123

ZAKŁADANIE SZKÓŁ LUB PLACÓWEK PUBLICZNYCH PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ
PODSTAWA PRAWNA:
 rozporządzenie MENiS z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły
lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną
(Dz. U. z 2004 r. Nr 46 poz. 438)
Aby otrzymać zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej osoba zainteresowana powinna:

1. Złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej do właściwej jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem jest prowadzenie szkół lub placówek publicznych danego typu lub rodzaju.
2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej powinien zawierać:
1) oznaczenie założyciela szkoły lub placówki publicznej i jego siedziby,
a w przypadku założyciela będącego osobą fizyczną – miejsca zamieszkania,
2) w przypadku osoby prawnej – wskazanie organu uprawnionego
do prowadzenia w imieniu założyciela spraw szkoły lub placówki publicznej,
3) określenie typu szkoły lub rodzaju placówki publicznej, daty rozpoczęcia jej działalności, przewidywanej liczby uczniów (słuchaczy) oraz:
a) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – zawodu
lub zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić,
b) w przypadku liceum profilowanego – profilu lub profili kształcenia ogólnozawodowego,
c) w przypadku szkoły specjalnej – rodzaju niepełnosprawności uczniów, dla których tworzy się szkołę,
4) wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub plackowi publicznej, wraz
z informacją o jej warunkach lokalowych oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych.
3. Do wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej należy dołączyć:
1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i kopię statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej, a w przypadku osoby fizycznej – wypisu z dowodu osobistego potwierdzający imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania,
2) pozytywną opinię kuratora oświaty na założenie szkoły lub placówki publicznej,
3) projekt aktu założycielskiego szkoły lub placówki publicznej,
4) projekt statutu szkoły lub placówki publicznej,
5) opinię właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka publiczna i najbliższym jego otoczeniu,
6) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce publicznej, w raz z informacją o ich kwalifikacjach,
7) zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół i placówek publicznych


Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej wydaje Prezydent Miasta.
Wnioski należy składać w sekretariacie Prezydent Miasta lub w pok. 310 Urzędu Miejskiego.
© 2003 Internet-Info