BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 170977

Referat Urbanistyki Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego
Lidia Harasim
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 30 72, 73, +48 (0..55) 239 30 70 do 79
Lokalizacja Budynek główny
Fax +48 (0..55) 239 33 35
Adres e-mail waipp@elblag.com.pl
Zakres obowiązków:
I. Zadania z zakresu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwanej dalej ustawą:
1. Wydawanie decyzji:
a. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
b. o warunkach zabudowy,
2. Prowadzenie procedur związanych z uzgodnieniami z innymi organami przed wydaniem w/w decyzji, wynikającymi z przepisów ustawy.
3. Dokonywanie analiz przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy:
a. warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych,
b. stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji,
4. Określenie uwarunkowań dotyczących funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz ustalenie wymagań dotyczących nowej zabudowy, w tym wymagania dotyczące:
a. linii zabudowy,
b. wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu,
c. szerokości elewacji frontowej,
d. wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki,
e. geometrii dachu (kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci dachowych),
5. Wydawanie decyzji dotyczących wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
6. Przenoszenie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby.
7. Opiniowanie urbanistyczne.
8. Sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
9. Rozpatrywanie wniosków obywateli w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
10. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym.
11. Prowadzenie rejestru uchwalonych planów miejscowych oraz rejestru wniosków o ich sporządzenie lub zmianę.
12. Przekazywanie uchwalonych planów miejscowych i wydanych decyzji do jednostki organizacyjnej urzędu, w której kompetencjach leży prowadzenie procedur w sprawie tzw. renty planistycznej.
13. Nadzór merytoryczny nad Miejskim Biurem Urbanistycznym w Elblągu.
14. Typowanie spraw do zaopiniowania przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną.

II. Zadania wynikające z innych aktów prawnych - ustawy Prawo ochrony środowiska, Prawo budowlane:
1. Prowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko poprzedzającego wydanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2. Prowadzenie rejestru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach w zakresie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
3. Wydawanie zaświadczeń o zgodności obiektu będącego w budowie lub wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę, bądź bez wymaganego zgłoszenia, bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ - z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Wydawanie zaświadczeń o zgodności lokalizacji obiektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wynikających z odrębnych przepisów.

III. Zadania nadzorowane przez Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego:
1. Koordynacja wszystkich działań z zakresu planowania przestrzennego na terenie miasta.
2. Nadzorowanie sporządzanych przez Miejskie Biuro Urbanistyczne oraz inne jednostki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie merytorycznym i formalno-prawnym.
3. Nadzorowanie sporządzanych przez MBU planów rozwoju oraz studiów dotyczących zagospodarowania przestrzennego i ciągłości polityki przestrzennej miasta.
4. Sporządzanie przy współudziale MBU (co najmniej raz w czasie kadencji) oceny aktualności studium i planów miejscowych poprzez:
a. dokonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
b. ocenę postępów w opracowywaniu planów miejscowych,
c. opracowanie wieloletnich programów sporządzania planów miejscowych w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego.
5. Analiza wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – koordynacja pracy MBU.
6. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzania planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowywanie materiałów geodezyjnych do opracowania planu oraz ustalenie niezbędnego zakresu prac planistycznych – koordynacja pracy MBU.
7. Analiza realizacji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Elbląga” i aktualizacja polityki przestrzennej miasta przy współpracy z MBU.
8. Nadzorowanie i współpraca w tworzeniu programów strategicznych w zakresie planowania przestrzennego.
9. Opiniowanie opracowań z zakresu gospodarki przestrzennej miasta sporządzanych przez MBU lub inne jednostki oraz koordynacja procedur formalno-prawnych związanych z tymi opracowaniami.
10. Opiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz projektów planów miejscowych gmin sąsiednich przy współudziale MBU.
11. Opiniowanie i kontrola wykonania rocznych i kwartalnych planów pracy MBU oraz harmonogramów każdego tematu.
12. Comiesięczny monitoring przebiegu prac planistycznych realizowanych przez MBU.
13. Opiniowanie wniosków w/s premii dla kierownika MBU.
14. Współpraca z Sekretarzem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i nadzór nad prowadzonymi przez MBU procedurami związanymi z pracą MKUA.
15. Uwzględnianie zadań ochrony zabytków w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz przy kształtowaniu środowiska.
© 2003 Internet-Info