BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 170956

Referat Kontroli i Egzekucji Administracyjnej Wydziału Finansowo - Budżetowego
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 33 82, +48 (0..55) 239 33 86
Lokalizacja Budynek główny "A", III piętro, pokój 382
Fax +48 (0..55) 239 33 36
Adres e-mail rriea@elblag.com.pl
Zakres obowiązków:
1. Prowadzenie kontroli jednostek i zakładów budżetowych podległych Radzie w zakresie spraw finansowych,

2. Dokonywanie analizy gospodarki finansowo - księgowej kontrolowanej placówki,

3. Sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli oraz zaleceń pokontrolnych,

4. Sporządzanie wniosków o ukaranie (kierowane do Prezydenta, Regionalnej Izby Obrachunkowej itp.),

5. Prowadzenie terminarza planowanych kontroli.

6. Prowadzenie egzekucji administracyjnej w zakresie podatków i opłat lokalnych, a w szczególności przymusowe ściąganie zaległości podatkowych i innych należności pieniężnych podlegających z mocy przepisów egzekucji oraz stosowanie w tym celu środków egzekucyjnych takich jak:

egzekucji z pieniędzy poprzez pobieranie należności u zobowiązanego, egzekucji z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego, z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych oraz innych wierzytelności i praw majątkowych, a także egzekucji poprzez zajęcie wierzytelności pieniężnych i sprawowanie kontroli nad realizacją zajęć przez dłużników zajętej wierzytelności, jak również egzekucji z ruchomości poprzez zajęcie, odebranie i sprzedaż ruchomości w trybie sprzedaży jednostkom gospodarki uspołecznionej, za pośrednictwem komisu, z przeprowadzenia licytacji oraz z wolnej ręki,

7. Badanie prawidłowości otrzymywanych tytułów wykonawczych i dopuszczalności egzekucji administracyjnej,

8. Prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych i innych ewidencji związanych z postępowaniem, egzekucyjnym.

9. Występowanie o wpis hipoteki przymusowej oraz wszczynanie i popieranie egzekucji z nieruchomości,

10. Zabezpieczanie należności podatkowych i innych należności podlegających egzekucji administracyjnej,

11. Współpraca z referatami wydziału finansowo-budżetowego w zakresie wystawionych tytułów wykonawczych,

12. Planowanie egzekucji w zakresie:

1) przydziału zadań dla poborców skarbowych,

2) likwidacja określonych zaległości,

3) zwożenia zajętych ruchomości i przeprowadzanie ich sprzedaży,

4) likwidacja zaległości uporczywych dłużników,

13. Obliczanie wysokości wynagrodzenia prowizyjnego dla poborców,

14. Orzekanie w sprawach prowadzonego postępowania egzekucyjnego,

15. Administrowanie składnicą ruchomości zajętych w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym oraz wykonaniu karnej represji majątkowej,

16. Prowadzenie akt spraw egzekucyjnych wg rejonizacji w podziale na sprawy do załatwienia (grupa i) i sprawy załatwione (grupa ii),

17. Sporządzanie sprawozdań finansowych z przychodów i rozchodów kosztów egzekucyjnych,

18. Sporządzanie sprawozdań opisowych z działalności referatu egzekucji w okresach półrocznych,
© 2003 Internet-Info