BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200143

Uchwała Nr IX/173/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: udzielenia poręczenia kredytu zarządcy nieruchomościami - MK Firma Handlowo - Usługowa.
Z dnia: 4 września 2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego.
Treść dokumentu:
Druk Nr 4A/IX

Uchwała Nr IX/173/2003 Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 4 września 2003 r.

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zarządcy nieruchomościami - MK Firma Handlowo - Usługowa.

Na podstawie:
art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "i" i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806),
art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594),
u c h w a l a s i ę, co następuje:

§ 1
Udziela się poręczenia w formie weksla in blanco w wysokości 605.301zł (słownie: sześćset pięć tysięcy trzysta jeden złotych) zarządcy nieruchomościami - MK Firma Handlowo - Usługowa Oddział w Elblągu, ul. Kościuszki 48 - na zaciągnięcie kredytu z Banku Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na przedsięwzięcie termomodernizacyjne.

§ 2
Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym objęte są trzy budynki mieszkalne przy ul. Grunwaldzkiej 1, Grunwaldzkiej 3 i Grunwaldzkiej 5.
Udzielony kredyt wynosi 792.000zł.; po 264.000zł. na każdy budynek mieszkalny.

Poręczenie udzielone jest proporcjonalnie do udziału Gminy Miasta Elbląga w częściach wspólnych, tj.:

Grunwaldzka 1 68,83% 181.712zł.
Grunwaldzka 3 77,43% 204.416zł.
Grunwaldzka 5 83,02% 219.173zł.

2

§ 3
Poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty kredytu, tj. wrzesień 2003 - wrzesień 2013.

§ 4
Pokryciem ewentualnej spłaty poręczenia są dochody własne Gminy Miasta Elbląga.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląga.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
© 2003 Internet-Info