BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Inne zamówienia
Ilość odsłon: 45092

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
DEVELOPMENT OF ELBLĄG SEA PORT ROZWÓJ PORTU MORSKIEGO W ELBLĄGUNo. Of Project / Numer Projektu : 2002/000-580-06.32

Commune City of Elblag, represented by President of City of Elbląg – Municipal Office in Elblag, Łącznosci 1 Street, 82-300 Elbląg, Poland intends to award a works contract for :
- construction and modernisation of the port’s infrastructure,
- development and modernisation of yacht basin’s infrastructure,
- development and modernisation of the technical utilities and transport infrastructure.
The contract will be financed from the Phare programme of the European Communities and Beneficiary’s own sources.
Gmina Miasto Elbląg, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Elbląga - Urząd Miejski w Elblągu, Ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, Polska zamierza przyznać kontrakt na roboty związane z
- rozbudową i modernizacją infrastruktury portowej,
- rozbudową i modernizacją infrastruktury basenu jachtowego,
- rozwojem i modernizacją infrastruktury technicznej, łącznie z infrastrukturą transportową.
Kontrakt będzie finansowany ze środków pomocowych Wspólnot Europejskich w ramach programu Phare oraz środków własnych Beneficjenta.
    Więcej...

GMINA - MIASTO ELBLĄG
82 - 300 ELBLĄG
ul. Łączności 1
TRYB : ZAPYTANIE O CENĘ
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-24/2004

USŁUGA:

„Wykonanie zabiegów chemicznych w celu zwalczenia pasożytów szrotówka kasztanowcowiaczka Cameraria Ohridella
i grzyba Guignardia Aesculi na 853 kasztanowcach rosnących na terenie miasta Elbląg”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: NEGOCJACJE Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI

O WARTOŚCI: powyżej 30 000 euro

NUMER: ZP-RZP-176-100/2003

DOSTAWA :
"Modernizacja ulicy Mazurskiej w Elblągu"
    Więcej...

GMINA - MIASTO ELBLĄG
82 - 300 ELBLĄG
ul. Łączności 1
TRYB : ZAPYTANIE O CENĘ
O WARTOŚCI: powyżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-184-103/2003

USŁUGA:
„ Wykonanie instalacji i konfiguracji oprogramowania specjalistycznego oraz nabycie prawa użytkowania - licencji do obsługi Wydziału Finansowo – Budżetowego w Urzędzie Miejskim w Elblągu zgodnie z zatwierdzonym projektem II Etapu – ESIP (Elbląskiego Systemu Informacji Przestrzennej).”
    Więcej...

GMINA - MIASTO ELBLĄG
82 - 300 ELBLĄG
ul. Łączności 1
TRYB : ZAPYTANIE O CENĘ
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-295-163/2003

USŁUGA:
„Wybór wykonawcy do przeprowadzenia podziałów geodezyjnych nieruchomości"
    Więcej...

GMINA - MIASTO ELBLĄG
82 - 300 ELBLĄG
ul. Łączności 1
TRYB : NEGOCJACJE Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI
O WARTOŚCI: powyżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-29/2004

USŁUGA:

„ Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego budowy wiaduktu nad torami PKP w przedłużeniu ul. Akacjowej wraz z budową układu drogowego funkcjonalnie z nim związanego”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
Holowanie i parkowanie usuniętych pojazdów.
    Więcej...

GMINA - MIASTO ELBLĄG
82 - 300 ELBLĄG
ul. Łączności 1
TRYB : ZAPYTANIE O CENĘ
O WARTOŚCI: powyżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-27/2004

USŁUGA:

„ Przegląd i modernizacja osnowy geodezyjnej oraz uruchomienie
stacji referencyjnej dla Miasta Elbląg ”.
    Więcej...

GMINA - MIASTO ELBLĄG
82 - 300 ELBLĄG
ul. Łączności 1
TRYB : ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI
O WARTOŚCI: powyżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-299-166/2003

USŁUGA:

„Wynajem basenu krytego na powszechną naukę pływania dzieci z samorządowych szkół podstawowych w Elblągu na lata 2004-2006.”
    Więcej...

© 2003 Internet-Info