BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200127

Uchwała Nr XI/239/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Połączenia Szkoły Podstawowej nr 7 i Gimnazjum nr 9 w Elblągu w Zespół Szkół nr 2
Z dnia: 27.11.2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
Treść dokumentu:
Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329
i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r.Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320,z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304) uchwala się, co następuje:§ 1
Z dniem 1 stycznia 2004 roku łączy się Szkołę Podstawową nr 7 w Elblągu i Gimnazjum nr 9 w Elblągu w Zespół Szkół nr 2 w Elblągu zwany dalej „Zespołem”.§ 2
Siedzibą Zespołu jest Miasto Elbląg.§ 3
Zespół przejmie należności i zobowiązania Szkoły Podstawowej nr 7
i Gimnazjum nr 9.§ 4
Zespół przejmie mienie pozostające w posiadaniu Szkoły Podstawowej
nr 7 i Gimnazjum nr 9.


§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląga.


§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE:

Zgodnie z Uchwałą Nr XX/637/2001 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22.02.2001 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 7, ww. placówka począwszy od dnia 1 września 2001 r. ulega stopniowej likwidacji.
W wyniku likwidacji Szkoły Podstawowej nr 7 rokrocznie zmniejsza się w niej liczba uczniów i oddziałów co powoduje systematyczne zmniejszanie liczby zatrudnionych nauczycieli. Połączenie Szkoły Podstawowej nr 7
i Gimnazjum nr 9 w Elblągu w Zespół spowoduje większą możliwość łączenia etatów nauczycieli zatrudnionych w obu placówkach a tym samym uniknie się konieczności wypłacania odpraw zwalnianym z pracy nauczycielom. Ponadto połączenie obu szkół pozwoli na bardziej racjonalne gospodarowanie budżetem oraz usprawni organizację pracy szkoły.
Rady Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 7 i Gimnazjum nr 9
w dniu 28 października 2003 r. pozytywnie zaopiniowały projekt utworzenia Zespołu.
© 2003 Internet-Info