BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200152

Uchwała Nr IX/175/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Przystąpienia do spółki prawa handlowego pod firmą: „Warmińsko-Mazurski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na prawach wspólnika założyciela.
Z dnia: 4.09.2003 r
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść dokumentu:
Druk Nr 5A/IX

UCHWAŁA NR IX/175/2003
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
z dnia 4.09. 2003 r.

w sprawie przystąpienia do spółki prawa handlowego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f w związku z art. 6 ust. 1 i art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 96, poz. 874) i art. 61 pkt. 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958, Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509,
Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115, Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995, Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 86, poz. 789) uchwala się, co następuje:

§ 1

1.Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Gminę Miasto Elbląg do spółki prawa handlowego pod firmą: „Warmińsko-Mazurski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na prawach wspólnika założyciela.
2.Przedmiotem działalności Spółki będzie udzielanie poręczeń zobowiązań finansowych przedsiębiorców wobec instytucji udzielających im finansowania dłużnego w celu zapewnienia rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

§ 2

Na pokrycie obejmowanych przez Gminę Miasto Elbląg udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o której mowa w § 1 ust.1, wniesiona zostanie kwota 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląga.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
© 2003 Internet-Info