BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 170989

Referat Zdrowia
Waldemar Zimnoch
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 31 25, +48 (0..55) 239 31 24
Lokalizacja Budynek "B", I piętro, pokoje 124-128
Fax +48 (0..55) 239 31 75
Adres e-mail rz@elblag.com.pl
Zakres obowiązków:
Do zakresu działania Referatu Zdrowia należy w szczególności:

I. Zadania własne:

1. Analiza stanu zdrowia mieszkańców Miasta.

2. Określanie zagrożeń zdrowotnych i sposobów ich zapobiegania.

3. Przygotowywanie i realizacja planów i programów opieki zdrowotnej Miasta w oparciu o stwierdzone potrzeby i zadania ustalone przez nadzór specjalistyczny.

4. Opracowywanie programów działań profilaktycznych i promocji zdrowia oraz dostosowanie ogólnokrajowych programów profilaktyczno - zdrowotnych do potrzeb Miasta.
5. Upowszechnianie wiedzy o stanie zdrowia społeczeństwa i koordynowanie instytucjonalnych działań prozdrowotnych.

6. Analizowanie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej oraz prowadzenie doradztwa w zakresie zmian w organizacji i funkcjonowaniu jednostek służby zdrowia na terenie Miasta.

7. Tworzenie, przekształcanie i likwidacja miejskich jednostek organizacyjnych lub ich części na podstawie sporządzanych analiz.

8. Stała współpraca z samorządami zawodowymi lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz innymi podmiotami w sprawach dot. ochrony zdrowia.

9. Analizowanie bieżącej sytuacji i ewentualnych potrzeb na rynku usług medycznych.

10. Kreowanie polityki inwestycyjnej i remontowej dla miejskich zakładów opieki zdrowotnej, w tym przygotowywanie odpowiednich opracowań.

11. Ocena przedkładanych przez jednostki programów inwestycyjnych i remontowych.

12. Tworzenie i aktualizowanie bazy danych nt. infrastruktury i wyposażenia miejskich jednostek służby zdrowia.

13. Sporządzanie zbiorczych analiz ekonomicznych w oparciu o zebrane analizy z jednostek służby zdrowia.

14. Monitorowanie pracy jednostek organizacyjnych i przedstawianie okresowych sprawozdań i wniosków Radzie.

15. Prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, zawieranie z nimi umów, oraz przeprowadzanie kontroli realizacji umów i oceny pracy kierowników.

16. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z pozyskiwaniem środków finansowych w zakresie ochrony zdrowia z funduszy wojewódzkich i ministerialnych.

17. Prowadzenie spraw związanych z realizacją budżetu w zakresie działalności Referatu.

18. Nadzór nad realizacją budżetu w jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez Referat, dla których organem założycielskim jest Rada Miejska.

19. Współpraca z Kasami Chorych w zakresie zaspokajania świadczeń zdrowotnych w poszczególnych placówkach służby zdrowia z terenu Miasta.

20. Nadzorowanie całokształtu działalności dotyczącej eksploatacji obiektów miejskich jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Wydział.

21. Prowadzenie spraw związanych z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

22. Koordynacja działań związanych z realizacją uchwalonych przez Radę programów dot. uzależnień.

23. Współpraca z Miejską Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w sprawach dotyczących ochrony zdrowia.

24. Realizacja zadań wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

25. Realizacja zadań związanych z rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych, w tym refundacja z funduszu PFRON organizacji nowych stanowisk pracy i udzielanie pożyczek dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.

26. Współdziałanie z Wydziałem Spraw Mieszkaniowych oraz zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zagospodarowania nieruchomości przeznaczonych na cele ochrony zdrowia oraz określanie warunków udostępniania tych nieruchomości i opiniowanie wniosków o ustalenie najemców lokali.

27. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z wydawaniem kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
© 2003 Internet-Info