BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233086

Procedura wydania zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.
Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(tekst pierwotny Dz. U. z 1982r. Nr 35 poz. 230 , tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231, zmiany Dz. U. Nr 167, poz. 1372 z 2003r. oraz Dz. U. Nr 80, poz. 719)

pozostałe podstawy :
- ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku
(tj. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002r. ze zmianami)
- kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku
(tj. Dz. U. Nr 98,poz.1071 z 2000 roku ze zmianami)

- Uchwała Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 09.10.1997 r. Nr XXVIII/518/97 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4.5% do 18% i powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Elbląga.

- Uchwała Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13.09.2001 r. Nr XXIV/785/2001 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4.5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa )przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Elbląga.

- Uchwała Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 11.04.2002 r. Nr XXVIII/955/2002 w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Elbląga miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
* § 1 – skreślony uchwałą Nr V/110/2003 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 17.04.2003r.,
* § 3 – skreślony uchwałą Nr IX/186/2003 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 04.09.2003r.
* § 9 – uchylony Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr PN.0911-71/02 z dnia 16.05.2002r.
-
Forma załatwienia :

Zezwolenie na sprzedaż bądź podawanie napojów alkoholowych.

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, w przypadku gastronomii nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku detalu nie krótszy niż 2 lata.

wymagane od interesanta dokumenty niezbędne przy złożeniu wniosku :
- wniosek (do pobrania w pokoju nr 316) znaczek skarbowy za 5 zł,- (w załączniku)
- mapka sytuacyjna punktu z pokoju nr 113
- kserokopia zaświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
- pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży jest zlokalizowany w budynku mieszkalnym
- decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży

czynności do wykonania przez Wydział:
- zasięgnięcie opinii Komendy Miejskiej Policji ,
- wizja w terenie,
- przedstawienie wniosku na posiedzeniu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu uzyskania opinii

Opłaty :
- opłata na wniosku 5.00 zł ( znaczek skarbowy)
- na każdy załącznik opłata po 0,50 zł ( znaczek skarbowy)

Opłaty za korzystanie z zezwoleń :
- opłata podstawowa roczna za zezwolenie kategorii A (dot. piwa) 525.00 zł,
- opłata podstawowa roczna za zezwolenie kategorii B (dot. wina) 525.00 zł,
- opłata podstawowa roczna za zezwolenie kategorii C (dot. wódki) 2100.00 zł.
W roku nabycia zezwolenia , opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności , na rachunek gminy w dniu odbioru zezwoleń.

Tryb odwoławczy :
w przypadku negatywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych służy stronie prawo wniesienia zażalenia w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu.
Natomiast w przypadku decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu.

Sprzedaż napojów alkoholowych nie może być prowadzona w placówkach usytuowanych na terenie oraz w budynkach na terenie następujących obiektów :
- targowisk,
- zakładów przemysłowych,
- zakładów opieki społecznej i zdrowotnej,
- izb wytrzeźwień,
- stadionów i innych obiektów sportowych,
- basenów i kąpielisk.

Termin :
około 2 miesięcy

Załączniki:

wniosek_detal.doc  -> pobierz
Wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
  Rozmiar: 23KB
  Data dodania: piątek, 12 września 2003, godz. 14:35
  Typ MIME: application/msword
 
wniosek_gastronomia.doc  -> pobierz
Wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
  Rozmiar: 30KB
  Data dodania: piątek, 12 września 2003, godz. 14:36
  Typ MIME: application/msword
 
© 2003 Internet-Info