BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200102

Uchwała Nr VIII/161/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: podziału środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2003.
Z dnia: 26 czerwca 2003 r
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
Treść dokumentu:
DRUK Nr 36/VIII

Uchwała Nr VIII/161/2003
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 czerwca 2003 roku

w sprawie podziału środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2003.

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 123 poz. 776 z 1997 roku, zmiany: Dz.U. z 1997 Nr 160 poz. 1082, Dz.U. z 1998 Nr 156 poz. 1019, Nr 99 poz. 628, Nr 106 poz. 668, Nr 137 poz. 887, Nr 162 poz. 1118, Nr 162 poz. 1126, Dz.U. z 1999 Nr 49 poz. 486, Nr 90 poz. 1001, Nr 95 poz. 1101, Nr 111 poz. 1280, Dz.U. z 2000 Nr 48 poz. 550, Nr 119 poz. 1249, Dz.U. z 2001 Nr 39 poz. 459, Nr 125 poz. 1368, Nr 129 poz. 1444, Nr 154 poz. 1792, Nr 100 poz. 1080, Nr 154 poz. 1800, Dz.U. z 2002 Nr 100 poz. 923, Nr 169 poz. 1387, Nr 200 poz. 1679, Nr 200 poz. 1683, Nr 241 poz. 2074, Dz.U. z 2003 Nr 7 poz. 79 w związku z § 6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 13 maja 2003 roku , w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jednostkom samorządu terytorialnego (Dz.U.Nr. 88 poz. 808) uchwala się:


§ 1

Ustala się podział środków w kwocie 3.685.370,00 przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2003 roku, na realizację następujących zadań :

1. Rehabilitacja zawodowa 2.000.106 zł


- przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk
pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności
osób na nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez służby medycyny
tych potrzeb art. 26 700.000 zł
- dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytów
bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na
kontynuowanie działalności gospodarczej --------
- zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób
niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenie społeczne art. 26 996.270 zł
- szkolenia i przekwalifikowanie osób niepełnosprawnych art. 38 i 40 30.000 zł
- zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia
zatrudnionych osób niepełnosprawnych art. 41 20.000 zł
- zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów szkoleń osób
niepełnosprawnych art. 38 i 40 3.836 zł
- pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej
art.12 250.000 zł

- 2 ?


2. Rehabilitacja społeczna 1.685.264 zł


- dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii
zajęciowej 925.566 zł

- dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych 209.698 zł


- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny 130.000 zł

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych 400.000 zł- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 10.000 zł

- dofinansowanie rehabilitacji dzieci i młodzieży 10.000 zł

§ 2

Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Elbląga do realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w terminie do 31.12.2003 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Kempiński
© 2003 Internet-Info