BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233113

DECYZJA O POZWOLENIU NA BUDOWĘ / ROZBIÓRKĘ - Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego, druk wniosku AiP nr 6, druk oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością
REGULACJA PRAWNA:
• art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207, poz.2016 z 2003 r.
z późniejszymi zmianami),
• art. 32, 51 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z 2001 r. z późniejszymi zmianami).

Pozwolenie na budowę (rozbiórkę) organ administracji architektoniczno-budowlanej wydaje na wniosek zainteresowanego.
ZAŁATWIENIE SPRAWY: Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego - lokalizacja w Budynku C na parterze, wejście z bramy głównej gmachu urzędu, tel. sekr. 055 239-30-72, 73
WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ powinien zawierać:
1) 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa
w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, aktualnym na dzień opracowania projektu,
2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
3) decyzję o warunkach zabudowy bądź decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy O planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,
4) specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy Prawo budowlane,
5) postanowienie o uzgodnieniu, z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej, projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo budowlane,
6) upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

WNIOSEK O POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ powinien zawierać:
1) zgodę właściciela obiektu,
2) szkic usytuowania obiektu budowlanego,
3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi,
6) w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu,
7) upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, w myśl art. 35 ustawy organ sprawdza:
1) zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji lokalizacyjnej w przypadku braku planu miejscowego i wymaganiami ochrony środowiska,
2) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
3) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, a także zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7,
4) wykonanie – a w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20
ust. 2, także sprawdzenie projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzoną aktualnym na dzień opracowaniaprojektu zaświadczeniem.

W odniesieniu do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), decyzję wydaje się w trybie art. 32 ust. 1 w/w ustawy, która stanowi, że przed wydaniem decyzji, organ administracji architektoniczno-budowlanej podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w formie obwieszczenia,
w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Obwieszczenie to określa także termin 21 dni od daty ogłoszenia, w którym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie organu. Przepisy art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska obligują organ do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków.
Po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę organ zobowiązany jest zamieścić informację
o wydanej decyzji w publicznie dostępnym wykazie w trybie art. 32 w/w ustawy.
Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, wnioskodawca może zwrócić się z zapytaniem do organu, o określenie zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Do zapytania, o którym mowa wyżej, wnioskodawca zgodnie z art. 49 ust. 3 w/w ustawy zobowiązany jest dostarczyć informacje
o planowanym przedsięwzięciu, zawierające w szczególności dane o:
1) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
2) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną,
3) rodzaju technologii,
4) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
5) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,
6) rozwiązaniach chroniących środowisko,
7) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.
Organ administracji architektoniczno-budowlanej po zasięgnięciu opinii właściwego organu ochrony środowiska, określa zakres raportu
w formie postanowienia.
Od decyzji o pozwoleniu na budowę służy odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
w terminie 14 dni od daty otrzymania. Po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę, inwestor ma obowiązek zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego (Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Elbląga) o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

Opłata skarbowa:
1. od podania - 5 zł
2. od każdego załącznika do podania - 50 gr
3. od pozwoleń wydawanych na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:
• budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
- za każdy m2 powierzchni użytkowej - 1 zł
- nie więcej niż - 500 zł
• budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 8 zł
• innego budynku (punkt katechetyczny, kaplice) - 40 zł
• studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 14 zł
• budowli związanych z produkcją rolną - 100 zł
• sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych,dojść do budynków i zjazdów
z drogi - 2000 zł
• sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 km - 14 zł
• innych budowli - 140 zł
• urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 80 zł
- od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego - 28 zł
W razie wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.
4. Na rozbudowę (przebudowę) oraz remont obiektu budowlanego opłata skarbowa wynosi 50% stawek określonych w pkt 3.
Uwaga:
Nie podlegają opłacie skarbowej: podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Załączniki:

druk_wniosku_aip_nr_6.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 14KB
  Data dodania: środa, 14 stycznia 2004, godz. 09:58
  Typ MIME: application/msword
 
oswiadczenie_o_prawie_do_dysponowania_nieruchomoscia.doc  -> pobierz
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  Rozmiar: 182KB
  Data dodania: czwartek, 2 grudnia 2004, godz. 14:56
  Typ MIME: application/msword
 
© 2003 Internet-Info