BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 170976

Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego
Naczelnik Wydziału : Barbara Czajkowska
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 30 72, 73, +48 (0..55) 239 30 70 do 79
Lokalizacja Budynek główny
Fax +48 (0..55) 239 33 35
Adres e-mail waipp@elblag.com.pl
Zakres obowiązków:
Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się:

- w informacji o Referacie Urbanistyki
- w informacji o Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej

TERMINY ZAŁATWIANIA WNIOSKÓW OBYWATELI
W WYDZIALE ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

I. Sprawy załatwiane w Referacie urbanistyki:

1. opiniowanie urbanistyczno - architektonicznych rozwiązań projektowych
termin załatwienia wniosku - do 1 miesiąca

2. wypisy i wyrysy z planów miejscowych
termin załatwienia wniosku - do 1 miesiąca

3. opinie urbanistyczne w oparciu o posiadane materiały planistyczne
termin załatwienia wniosku - do 1 miesiąca

4. decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wymagające uzyskania uzgodnień określonych w art. 53 ustawy O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
termin załatwienia wniosku - do 2 miesięcy

5. decyzje o warunkach zabudowy wymagające uzyskania uzgodnień określonych w art. 53 ustawy O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i uzgodnień z Wojewodą i Zarządem Województwa
termin załatwienia wniosku - do 2 miesięcy
Zachowanie terminu uwarunkowane jest uzyskaniem w/w uzgodnień przed upływem wskazanego wyżej czasu załatwienia sprawy.

6. decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy w przypadku konieczności stosowania procedury z zakresu ochrony środowiska w trybie ustawy Prawo ochrony środowiska
termin załatwienia wniosku - do 2 miesięcy
Termin ten, zgodnie z obowiązującymi przepisami, może zostać wydłużony o termin niezbędny do zakończenia procedury z zakresu ochrony środowiska.

7. zaświadczenia w oparciu o art. 217 Kodeksu Postępowania Administracyjnego
termin załatwienia wniosku - do 7 dni

8. opinia dla potrzeb organu nadzoru budowlanego – PINB, w postępowaniu dotyczącym obiektów realizowanych bez pozwolenia na budowę
termin załatwienia wniosku - do 1 miesiąca

9. przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy w trybie art. 63 ustawy O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
termin załatwienia wniosku - do 1 miesiąca


II. Sprawy załatwiane w Referacie administracji architektoniczno-budowlanej:

1. rejestracja dzienników budowy
termin załatwienia wniosku - do 3 dni *

2. zaświadczenia o samodzielności lokali
termin załatwienia wniosku - do 7 dni

3. zgłoszenia wykonania robót budowlanych
termin załatwienia wniosku - do 1 miesiąca

4. opiniowanie kolorystyki elewacji, reklam
termin załatwienia wniosku - do 1 miesiąca

5. decyzje o pozwoleniu na budowę instalacji gazowych – dla wniosków przygotowanych zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów
termin załatwienia wniosku - do 1 miesiąca

6. decyzje o pozwoleniu na budowę:
• dla wniosków przygotowanych zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów
termin załatwienia wniosku - do 1 miesiąca
• dla wniosków wymagających uzupełnienia projektu lub dokumentów z uwagi na nie spełnienie wymagań obowiązujących przepisów /procedura z postanowieniem/
termin załatwienia wniosku - do 65 dni
• dla spraw wymagających uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
termin załatwienia wniosku - do 65 dni
• dla spraw wymagających przeprowadzenia procedury w zakresie ochrony środowiska w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska
termin załatwienia wniosku - do 65 dni
Termin ten, zgodnie z obowiązującymi przepisami, może zostać wydłużony o termin niezbędny do przeprowadzenia procedury z zakresu ochrony środowiska.

7. decyzje o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu
termin załatwienia wniosku - do 1 miesiąca
• w przypadku naruszenia przez inwestora przepisów Prawa budowlanego, po rozpatrzeniu przez organ nadzoru budowlanego – PINB
termin załatwienia wniosku - do 65 dni

8. decyzje bądź zgłoszenia w sprawie zmiany sposobu użytkowania:
• dla wniosków przygotowanych zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów
termin załatwienia wniosku - do 1 miesiąca
• dla wniosków wymagających uzupełnienia projektu lub dokumentów z uwagi na nie spełnienie wymagań obowiązujących przepisów /procedura z postanowieniem/
termin załatwienia wniosku - do 65 dni

9. decyzje o zmianie pozwolenia na budowę:
• dla wniosków przygotowanych zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów
termin załatwienia wniosku - do 1 miesiąca
• dla wniosków wymagających uzupełnienia projektu lub dokumentów z uwagi na nie spełnienie wymagań obowiązujących przepisów /procedura z postanowieniem/
termin załatwienia wniosku - do 65 dni

10. decyzje pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych:
• dla wniosków przygotowanych zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów
termin załatwienia wniosku - do 1 miesiąca
• dla wniosków wymagających uzupełnienia projektu lub dokumentów z uwagi na nie spełnienie wymagań obowiązujących przepisów /procedura z postanowieniem/
termin załatwienia wniosku - do 65 dni

11. zgłoszenia rozbiórki obiektów budowlanych
termin załatwienia wniosku - do 1 miesiąca

12. decyzje o pozwoleniu na budowę w przypadku wznowienia budowy:
• dla wniosków przygotowanych zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów
termin załatwienia wniosku - do 1 miesiąca
• dla wniosków wymagających uzupełnienia projektu lub dokumentów z uwagi na nie spełnienie wymagań obowiązujących przepisów /procedura z postanowieniem/
termin załatwienia wniosku - do 65 dni


Uwaga! * - termin określa liczbę dni roboczych
© 2003 Internet-Info