BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233116

DECYZJA O ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA - Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego, druk wniosku AiP nr 8 lub 9
REGULACJA PRAWNA: art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106, poz.1126 z 2000 r. z późniejszymi zmianami).

Decyzja ta wydawana jest w dwóch sytuacjach:
- wraz z wykonywaniem robót budowlanych,
- bez wykonywania robót budowlanych.
Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania organ administracji architektoniczno-budowlanej wydaje na wniosek zainteresowanego.
ZAŁATWIENIE SPRAWY: Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego - lokalizacja w Budynku C na parterze, wejście z bramy głównej gmachu urzędu, tel. sekr. 055 239-30-72, 73
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA obiektu budowlanego lub jego części, wraz z wykonywaniem robót budowlanych powinien zawierać:
1) 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa
w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,
2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
3) decyzję o warunkach zabudowy bądź decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy O planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,
4) specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy Prawo budowlane,
5) postanowienie o uzgodnieniu, z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej, projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo budowlane,
6) upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA obiektu budowlanego lub jego części, bez wykonywania robót budowlanych powinien zawierać:
1) opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości (działki budowlanej) i innych obiektów budowlanych na działce wnioskodawcy
i działkach sąsiednich, z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania,
2) zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego, jego konstrukcję, dotychczasowe i zamierzone przeznaczenie, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi,
3) rysunki niezbędne do określenia charakterystyki techniczno-użytkowej obiektu lub jego części, podlegającej zmianie sposobu użytkowania, wraz z opinią techniczną w zakresie konstrukcji,
4) jeżeli zachodzi uzasadniona potrzeba jej opracowania, wykonaną przez rzeczoznawcę budowlanego ekspertyzę techniczną w sprawie dopuszczalności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
5) wymagane przepisami szczególnymi uzgodnienia, pozwolenia i opinie,
6) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
7) upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

Przed wydaniem przedmiotowej decyzji organ sprawdza:
1) zgodność przedłożonych dokumentów z:
a. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i wymaganiami ochrony śro-dowiska,
b. wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji lokalizacyjnej,
c. przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
2) kompletność przedłożonych dokumentów i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,
3) wykonanie dokumentów przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane
i przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

Od decyzji w/s zmiany sposobu użytkowania służy odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Opłata skarbowa:
- od podania - 5 zł
- od każdego załącznika do podania - 50 gr
- od pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego -
75% stawek określonych dla decyzji o pozwoleniu na budowę.
Uwaga:
Nie podlegają opłacie skarbowej: podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Załączniki:

druk_wniosku_aip_nr_8.doc  -> pobierz
Dotyczy zmiany sposobu użytkowania wraz z wykonywaniem robót budowlanych
  Rozmiar: 13KB
  Data dodania: środa, 14 stycznia 2004, godz. 13:13
  Typ MIME: application/msword
 
druk_wniosku_aip_nr_9.doc  -> pobierz
Dotyczy zmiany sposobu użytkowania bez wykonywania robót budowlanych
  Rozmiar: 14KB
  Data dodania: środa, 14 stycznia 2004, godz. 13:15
  Typ MIME: application/msword
 
© 2003 Internet-Info