BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 170963

Zarząd Dróg
mgr inż. Krystyna Dziurdź
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 32 43
Lokalizacja Przybudówka. Pokój Nr 242
Fax +48 (0..55) 239 33 30
Adres e-mail zd@elblag.com.pl
Zakres obowiązków:
I. Zadania własne:

1. Wykonywanie zadań administracyjnych i technicznych zarządcy dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych w imieniu Prezydenta w tym w szczególności:

1) pełnienie funkcji inwestora

2) utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą

3) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu

4) koordynacja robót w pasie drogowym

5) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie , naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych

6) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych

7) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych

8) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających

9) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia

10) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego

11) sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym

12) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg.

2. Planowanie i finansowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg publicznych w granicach Miasta z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych oraz zarządzania nimi.

3. Przygotowanie uchwał Rady w sprawie:

1) ustalenia przebiegu dróg powiatowych w granicach Miasta

2) zaliczenia do kategorii dróg powiatowych w porozumieniu z marszałkiem województwa

3) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

4. Przygotowanie opinii w sprawie ustalania przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miasta.

5. Zarządzanie ruchem na drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

6. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (zawody sportowe, rajdy, wyścigi i inne imprezy powodujące utrudnienia w ruchu).

7. Wykonywanie zadań administracyjnych i technicznych zarządcy dróg wewnętrznych Miasta nie przekazanych innym zarządcom terenu.

8. Administrowanie na podstawie planu uchwalonego przez Radę środkami budżetowymi w ramach swojej działalności.
© 2003 Internet-Info