BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200120

Uchwała Nr X/216/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Powołania członków Komisji stałych Rady Miejskiej w Elblągu
Z dnia: 23 października 2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
Treść dokumentu:
Uchwała Nr X/ 216 /2003 Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 23 października 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków
Komisji stałych Rady Miejskiej w Elblągu


Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Elblągu

uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku do uchwały Nr II/9/2002 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie powołania członków Komisji stałych Rady Miejskiej w Elblągu wprowadza się następujące zmiany:

1.w dziale II – KOMISJA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ i ROZWOJU GOSPODARCZEGO – dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„ 6. FILASZKIEWICZ Lucjan”

2.w dziale III – KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA i SPRAW SAMORZĄDOWYCH:
1)skreśla się pkt 2
2)dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„ 8. FILASZKIEWICZ Lucjan”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Janusz NOWAK
© 2003 Internet-Info