BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233052

Uzyskanie zgody na przebudowę lub remont kapitalny istniejących w pasie drogowym obiektów lub urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu.
Procedura dotyczy uzyskania zgody (decyzji administracyjnej) na przebudowę lub remont kapitalny istniejących w pasie drogowym obiektów lub urządzeń nie zwią-zanych z gospodarką drogową (kanalizacja deszczowa, sanitarna, gazociąg, linia energetyczna, sieć telekomunikacyjna, przyłącza w/w sieci) lub ruchem drogowym.
Stroną decyzji administracyjnej jest zawsze inwestor. W imieniu inwestora, wniosek o wydanie decyzji może złożyć osoba lub podmiot przez niego upoważniony.

Wymagane dokumenty:
Wniosek, zawierający: nazwę, dokładny adres, NIP i numer telefonu wnioskodawcy, nazwę i miejsce inwestycji, nazwę i adres inwestora.

Do wniosku należy dołączyć:
- orientację z mapy topograficznej w skali 1:25 000 lub 1:10 000 - 2 egz
- mapę sytuacyjno - wysokościową w skali 1:500 z domiarami osi urządzeń i obiektów do punktów stałych n.p. krawężników - 2 egz.
- ważną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli jest wymagana) * - 1 egz.
- pełnomocnictwo,(w formacie Adobe Acrobat Reader), jeżeli nie występuje inwestor
- inne (zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, ZD UM w Elblągu może żądać dodatkowych dokumentów)

Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu,
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, tel. (055) 239-31-02,

Opłaty:
Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł,
a każdy załącznik w wysokości 50 gr.

Ponadto za wydanie decyzji administracyjnej pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 76 zł
Opłaty skarbowej w wysokości 76 zł nie pobiera się gdy decyzja dotyczy przypadków przebudowy przyłączy do budynków mieszkalnych.

W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika inwestora, pobierana jest opłata w wysokości 15 zł za pełnomocnictwo.

Termin i sposób załatwienia:
Wydanie zgody na lokalizację następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna:
Art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga.

Odwołanie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł oraz 50 gr za każdy załącznik.

Informacje dodatkowe:
Przedmiotowa decyzja jest wymagana do otrzymania pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ*.

Nie upoważnia ona do rozpoczęcia robót budowlanych (patrz.: Zajęcie pasa drogowego - roboty w pasie drogowym)

Ważność przedmiotowej decyzji: w okresie ważności decyzji pozwolenia na budowę.

* zgodnie z przepisami prawa budowlanego
© 2003 Internet-Info