BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200150

Uchwała Nr IX/184/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: likwidacji Bursy Szkolnej Nr 1
Z dnia: 4.09.2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
Treść dokumentu:
Na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41 poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz.1185, Nr 200 poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6 poz. 65 ) uchwala się, co następuje:

§ 1
Likwiduje się z dniem 31 grudnia 2003r. Bursę Szkolną Nr 1 przy
ul. Obrońców Pokoju 40 w Elblągu, zwanej dalej "Bursą".

§ 2
Należności i zobowiązania zlikwidowanej Bursy przejmuje budżet Miasta Elbląga z dniem 1 stycznia 2004 r.

§ 3
Mienie pozostające w użytkowaniu likwidowanej Bursy przejmuje Urząd Miejski w Elblągu.

§ 4
Na dzień zakończenia likwidacji Bursy sporządza się bilans Bursy, dodatkową sprawozdawczość roczną oraz informację opisową z przebiegu likwidacji.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląga.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie:


Rada Miejska, uchwałą Nr VIII/144/2003, zawiadomiła Warmińsko - Mazurskiego KO w Olsztynie o zamiarze likwidacji Bursy Szkolnej Nr 1 w Elblągu z dniem 31.12.2003.
Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował zamiar likwidacji ww. Bursy z dniem wskazanym w wyżej powołanej uchwale (pismo z dnia 28.07.2003 - znak pisma KO.IV. WOE. HM-013/57/2003).
Wszyscy pracownicy Bursy otrzymali propozycję pracy, a uczniowie - propozycję pobytu w innych bursach na terenie Elbląga.
© 2003 Internet-Info