BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Inne zamówienia
Ilość odsłon: 45094

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
DEVELOPMENT OF ELBLĄG SEA PORT ROZWÓJ PORTU MORSKIEGO W ELBLĄGUNo. Of Project / Numer Projektu : 2002/000-580-06.32

Commune City of Elblag, represented by President of City of Elbląg – Municipal Office in Elblag, Łącznosci 1 Street, 82-300 Elbląg, Poland intends to award a works contract for :
- construction and modernisation of the port’s infrastructure,
- development and modernisation of yacht basin’s infrastructure,
- development and modernisation of the technical utilities and transport infrastructure.
The contract will be financed from the Phare programme of the European Communities and Beneficiary’s own sources.
Gmina Miasto Elbląg, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Elbląga - Urząd Miejski w Elblągu, Ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, Polska zamierza przyznać kontrakt na roboty związane z
- rozbudową i modernizacją infrastruktury portowej,
- rozbudową i modernizacją infrastruktury basenu jachtowego,
- rozwojem i modernizacją infrastruktury technicznej, łącznie z infrastrukturą transportową.
Kontrakt będzie finansowany ze środków pomocowych Wspólnot Europejskich w ramach programu Phare oraz środków własnych Beneficjenta.
Treść zamówienia:
Tekst ogłoszenia znajduje się pod następującym adresem internetowym:
The Procurement Notice is published on the following webpage:
http//europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
Publication Reference/Numer ogłoszenia: EUROPEAID/115939/M/W/PL

TERMIN SKŁADANIA OFERT : 10.05.2004, godz. 12.00, pok. 207 Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, Polska

TERMIN OTWARCIA OFERT: 10.05.2004, godz. 15.00, pok. 300 Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, Polska

Osoba kontaktowa ze strony Beneficjenta–
Rafał Kućmański, tel. +48 55 239 33 09, fax +48 55 235 35 55,
e-mail : ue@elblag.com.pl
Urząd Miejski w Elblągu, ul. Łączności 1, pok. 309, 82-300 Elbląg, Polska
© 2003 Internet-Info