BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200111

Uchwała Nr XII/257/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: nadania statutu Zespołowi Szkół nr 2 w Elblągu
Z dnia: 30.12.2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
Treść dokumentu:
Na podstawie art. 58 ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 i Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz.1185, Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003r. Nr 6, poz. 65,Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304) uchwala s i ę, c o n a s t ę p u j e:


§ 1

Zespołowi Szkół nr 2 w Elblągu nadaje się statut jak w załączniku do uchwały


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląga


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zespół Szkół nr 2 w Elblągu jest nowo założoną szkołą (aktem założycielskim jest uchwała Rady Miejskiej nr XI/239/2003 z dnia 27 listopada 2003r.) i zgodnie z art. 58 ust.6 ustawy o systemie oświaty pierwszy statut tej szkole nadaje organ prowadzący.Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Elblągu Nr XII/257/2003 z dnia 30.12.2003 r.

STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W ELBLĄGU

I. NAZWA SZKOŁY

§ 1
1. Nazwa szkoły brzmi ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W ELBLĄGU.

2. W skład Zespołu Szkół nr 2 w Elblągu, zwanej dalej „Zespołem” wchodzą:

1) Szkoła Podstawowa Nr 7;
2) Gimnazjum Nr 9.

§ 2
Siedzibą Zespołu jest miasto Elbląg.

§ 3
Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Miasto Elbląg na prawach powiatu.


II. CELE I ZADANIA ZESPOŁU

§ 4
1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty, przepisach wydanych na jej podstawie oraz niniejszym statucie, a w szczególności:

1) umożliwia wszechstronny rozwój ucznia;
2) umożliwia poznanie świata oraz wprowadza w świat wiedzy naukowej;
3) rozbudza motywację dla dalszej edukacji i samoedukacji oraz przygotowuje do podejmowania decyzji dotyczących kierunku dalszego kształcenia;
4) wdraża do samodzielności;
5) przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym;
6) rozwija samodzielność, przedsiębiorczość i poczucie odpowiedzialności;
7) przygotowuje do współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm;
8) kształtuje postawę dialogu i tolerancji dla odmiennych poglądów
i zachowań;
9) uzupełnia braki kulturowe i edukacyjne uczniów pochodzących
z różnych środowisk;
10) uczy technik uczenia się i pozyskiwania źródeł wiedzy;
11) przygotowuje uczniów do wejścia na rynek pracy;
12) kształtuje osobowości zdolne do krytycznego myślenia;
13) sprawuje opiekę nad uczniami stosownie do ich potrzeb oraz
możliwości;
14) rozwija poczucie solidarności i pomagania sobie nawzajem.

2. Zespół realizuje własne programy wychowawcze, uchwalone przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

§ 5
Zespół zapewnia realizację zadań, o których mowa w § 4, poprzez:

1) tworzenie warunków do spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
2) zatrudnianie nauczycieli, posiadających odpowiednie kwalifikacje,
3) realizację ustalonych programów nauczania;
4) udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej we współpracy z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi przy udziale pedagoga szkolnego;
5) organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do Zespołu;
6) organizowanie i prowadzenie kół zainteresowań;
7) organizowanie wycieczek i obozów naukowych, zajęć muzealnych oraz pobytu w Szkole Edukacji Ekologicznej w Piaskach;
8) zapewnienie opieki medycznej;
9) zapewnienie realizacji indywidualnego programu nauczania i toku nauki;
10) organizowanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej i losowej;
11) organizowanie różnorodnych form pracy wychowawczej: warsztatów, dyskusji, samodzielnych zadań uczniów, zadań grupowych;
12) organizowanie poradnictwa w zakresie problemów emocjonalnych związanych z dorastaniem i dojrzewaniem, konfliktami w rodzinie;
13) wspieranie szkolnej i międzyszkolnej samorządności młodzieży;
14) współpracę ze środowiskowymi placówkami wychowawczymi, świetlicami profilaktycznymi, klubami, ogniskami wychowawczymi w zakresie poradnictwa rodzinnego;
15) prowadzenie orientacji zawodowej i pomocy w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej;
16) współpracę ze szkołami, w tym szkołami posiadającymi certyfikat „SZKOŁY z KLASĄ”;
17) nawiązanie współpracy ze szkołami realizującymi międzynarodowe programy edukacyjne np. Sokrates – Comenius.

§ 6
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.

3. Do zadań zespołu wychowawczego należy:

1) koordynowanie działań w zakresie opracowania programu wychowawczego Zespołu;
2) udzielanie pomocy wychowawcom poszczególnych oddziałów
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, opiekuńczych, prawnych i organizacyjnych;
3) nawiązywanie współpracy ze środowiskowymi placówkami wychowawczo – opiekuńczymi;
4) diagnozowanie i ocena skali problemów wychowawczych Zespołu.

4. Do zadań zespołów przedmiotowych należy:

1) opiniowanie zestawów programu nauczania dla poszczególnych oddziałów;
2) ewaluacja poszczególnych programów nauczania;
3) udzielanie pomocy nauczycielom w konstruowaniu programów autorskich;
4) koordynacja i modyfikacja, w miarę potrzeb programów nauczania z przedmiotów pokrewnych i ścieżek międzyprzedmiotowych.

§ 7
1. Ustala się zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania:
1) rok szkolny w Zespole dzieli się na dwa semestry;
2) przyjmuje się skalę ocen zgodną z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego;
3) ustala się sposób informowania rodziców i uczniów o wymaganiach edukacyjnych:
a) uczniowie są informowani o wymaganiach edukacyjnych na pierwszej lekcji organizacyjnej przedmiotu przez nauczyciela przedmiotu (w każdym roku szkolnym),
b) rodzice (prawni opiekunowie) informowani są o wymaganiach edukacyjnych przez wychowawcę na pierwszym zebraniu z rodzicami (w każdym roku szkolnym),
c) rodzice (prawni opiekunowie) mogą uzyskać informację o wymaganiach edukacyjnych bezpośrednio u nauczyciela przedmiotu,
d) wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów i klas dostępne są u dyrektora Zespołu,
4) bieżące ocenianie postępów uczniów odbywa się w formie:
a) ocen sprawdzianów ustnych i pisemnych,
b) ocen pisemnych prac domowych,
c) ocen wyników osiąganych w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych,
d) ocen prezentacji nabytych umiejętności,
e) ocen przeprowadzanych ćwiczeń,
f) innych form określonych przez nauczyciela na początku roku szkolnego, których stosowanie nie jest sprzeczne z prawem oświatowym i zaleceniami dydaktyki,
5) sposoby dokumentowania (rejestrowania) osiągnięć i postępów uczniów:
a) każda ocena otrzymana przez ucznia powinna być wpisana do dziennika nie później niż tydzień po jej wystawieniu,
b) prace pisemne uczniów (prace klasowe, sprawdziany) nauczyciel zobowiązany jest przechowywać do końca danego roku szkolnego do wglądu rodziców i uczniów,
6) sprawdziany wiadomości i umiejętności powinny odbywać się na bieżąco i być oceniane w sposób jawny,
7) w ciągu dnia można przeprowadzić tylko jeden sprawdzian pisemny, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy, powinny być one zapowiedziane i zapisane w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem,
8) sprawdzianem jest każda praca pisemna obejmująca wiedzę
z czterech i więcej lekcji,
9) bieżące sprawdzanie stanu wiedzy obejmuje nie więcej niż trzy lekcje i może mieć formę odpowiedzi ustnej lub pisemnej (kartkówka),
10) termin zwrotu prac pisemnych wynosi 14 dni od dnia przeprowadzenia,
11) na wniosek uczniów lub rodziców dyrektor Zespołu może unieważnić sprawdzian pisemny, jeśli naruszone zostały przepisy określone w pkt 7, 8, 9, 10,
12) najpóźniej na tydzień przed końcoworocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w formie ustnej, a w przypadku przewidywanych ocen niedostatecznych oraz ocenie nieodpowiedniej z zachowania na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, także jego rodziców ( prawnych opiekunów); informacja może być przekazana ustnie, pisemnie (list polecony) lub telefonicznie (fax), co każdorazowo należy udokumentować w dzienniku lekcyjnym w rubryce „Kontakty z rodzicami”.

2. Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy, na umotywowany pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) z przedmiotu, z którego w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał ocenę niedostateczną. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów.
3. W przypadku ocen pozytywnych uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołania się do dyrektora od wystawionej oceny końcoworocznej, jeśli uznają, że jest ona nieobiektywna. Odwołanie można wnieść maksymalnie od ocen z dwóch przedmiotów.
Dyrektor po przeanalizowaniu postępów w nauce z danego przedmiotu
w ciągu całego roku ma prawo przyznać uczniowi egzamin sprawdzający:
1) egzamin sprawdzający odbywa się w terminie wyznaczonym przez dyrektora przed zakończeniem zajęć dydaktycznych,
2) egzamin sprawdzający składa się z części pisemnej oraz ustnej,
z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formy zajęć praktycznych ,
3) egzamin sprawdzający przeprowadza komisja powołana przez dyrektora. W jej skład wchodzą:
a) dyrektor (wicedyrektor) jako przewodniczący,
b) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne jako egzaminator,
nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu jako członek komisji,
c) może być powołany także ekspert reprezentujący ośrodek metodyczny,
4) w egzaminie w charakterze obserwatorów mogą uczestniczyć także przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego oraz wychowawca oddziału – na zaproszenie dyrektora,
5) nauczyciel o którym mowa w pkt 3) lit b, może być zwolniony
z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przepadkach przez dyrektora po konsultacji z Radą Pedagogiczną ; dyrektor wyznacza w takiej sytuacji na egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne ( a w razie braku takiego nauczyciela wyznacza nauczyciela z innej szkoły w porozumieniu z jej dyrektorem),
6) uczeń, który z egzaminu sprawdzającego otrzymał ocenę wyższą
od wystawionej w trakcie klasyfikacji otrzymuje na koniec roku ocenę uzyskaną na egzaminie sprawdzającym,
7) z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół według obowiązującego w Zespole wzoru.

§ 8
1. W zależności od potrzeb rozwojowych uczniów organizowane będą zajęcia:

1) koła przedmiotowe;
2) koła zainteresowań;
3) zajęcia sportowe;
4) warsztaty integracyjne;
5) warsztaty komunikacji i asertywności;
6) nauka pływania;
7) zajęcia fakultatywne;
8) inne.

2. Dodatkowe zajęcia, o których mowa w ust.1, organizowane będą
po zajęciach lekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć.

§ 9
1. System doradztwa wewnątrzszkolnego tworzą:
1) wicedyrektor,
2) pedagog szkolny,
3) kierownik świetlicy.
2. Doradztwo realizowane jest w następujących formach:
1) zajęć warsztatowych,
2) badań predyspozycji zawodowych,
3) współpracy ze SZKOL- MED, Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi.

§10
1. Uczniom, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych wymagają specjalnych form opieki i pomocy, organizowane będą:
1) zajęcia wyrównujące ich braki programowe;
2) zajęcia socjoterapeutyczne;
3) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne;
4) nauczanie indywidualne w domu;
5) zajęcia rewalidacyjne;
6) pomoc materialna;
7) indywidualna pomoc pedagogiczna i psychologiczna.

2. W organizacji poszczególnych form opieki i pomocy, o których mowa w ust.1. Zespół współpracuje z Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo
i pomoc specjalistyczną.

§ 11
1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach nauczania, wychowania i profilaktyki poprzez:

1) współudział w opracowaniu programu wychowawczego Zespołu;
2) współuczestnictwo w realizacji programu wychowawczego;
3) opiniowanie zestawów programów nauczania dla poszczególnych oddziałów;
4) zapoznanie rodziców z zasadami oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów;
5) organizowanie co najmniej 4 zebrań informacyjnych z rodzicami
w ciągu roku szkolnego.


III. ORGANY ZESPOŁU I ICH KOMPETENCJE

§ 12
Organami Zespołu są:
1) dyrektor Zespołu;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Samorząd Uczniowski;
4) Rada Rodziców.

§ 13

1. Kompetencje dyrektora Zespołu są następujące:

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą Zespołu oraz reprezentuje go na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą działalność Zespołu;
6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;
7) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami i decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu;
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu,
c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu;
8) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych
z przepisami prawa;
9) współdziała w wykonywaniu swoich zadań z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim oraz związkami zawodowymi.

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu;
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Zespole;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu.

3. Rada Pedagogiczna opiniuje:

1) organizację pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2) projekt planu finansowego Zespołu;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród
i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych wychowawczych
i opiekuńczych.

4. Rada Pedagogiczna uchwala statut Zespołu.

5. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

6. Rada Pedagogiczna wykonuje zadania, które w przepisach zostały przewidziane Radzie Szkoły, zasięgając wówczas opinii przedstawicieli rodziców i uczniów.

7. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce
i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
7) prawo wyboru nauczyciela Rzecznika Praw Ucznia;
8) opiniuje pracę ocenianych nauczycieli;
9) reprezentuje interesy uczniów w zakresie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
10)uczestniczy w opracowywaniu i realizowaniu programu
wychowawczego Zespołu i regulaminu wewnątrzszkolnego.

8. W Zespole działa Rada Rodziców, która:
1) może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora Zespołu
z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu;
2) może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł oraz określać zasady ich wydatkowania;
3) uchwala regulamin swojej działalności.

§ 14
1. Organy Zespołu współdziałają ze sobą poprzez:

1) ustalanie priorytetów do perspektywicznej koncepcji pracy Zespołu;
2) realizację wspólnych zadań;
3) przekazywanie bieżących informacji o podejmowanych działaniach
i decyzjach.
2. Sprawy sporne między organami Zespołu rozstrzyga dyrektor Zespołu, a w przypadku, gdy stroną sporną jest dyrektor Zespołu, organ prowadzący Zespół.


IV. ORGANIZACJA ZESPOŁU

§ 15
1. Nauka w gimnazjum trwa trzy lata.

2. Nauka w szkole podstawowej trwa sześć lat.

3. Czas trwania nauki, o którym mowa w ust.1, 2, może ulec skróceniu jeżeli uczeń jest szczególnie uzdolniony i realizuje indywidualny program nauczania.

4. Czas trwania nauki, o którym mowa w ust. 1, 2 może ulec wydłużeniu w przypadku nieotrzymania przez ucznia promocji.

§ 16
1. Podstawową jednostka organizacyjną Zespołu jest oddział złożony
z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego realizują naukę z wszystkich zajęć edukacyjnych przewidzianych planem nauczania i programem dla danej klasy wybranym ze Szkolnego Zestawu Programów Nauczania.

2. Liczba uczniów w oddziale gimnazjum nie powinna przekraczać 32.

3. Liczba uczniów w oddziale szkoły podstawowej nie powinna przekraczać 32.


§ 17
1. Podstawową formą pracy Zespołu są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Lekcje w szkole podstawowej rozpoczynają się o godz.8.00, a w gimnazjum o godz. 7.10. przerwy trwają 10 minut a pomiędzy 3, 4 i 5 godz. lekcyjną przerwy trwają 15 minut. Przerwa pomiędzy tzw. zerową, a pierwszą lekcją trwa 5 minut.

§ 18
1. Biblioteka Zespołu służy realizacji potrzeb informacyjnych nauczycieli, uczniów i rodziców oraz rozwijaniu ich indywidualnych zainteresowań, wspiera realizację zadań dydaktyczno – wychowawczych Zespołu, doskonaleniu warsztatu nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, a także przygotowuje uczniów do uczestniczenia w kulturze i życia w globalnym społeczeństwie informacji poprzez działania wynikające z jej pedagogicznych i bibliotecznych funkcji.

Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1) udostępnianie materiałów bibliotecznych;
2) prowadzenie ewidencji czytelników, udostępnianie zgromadzonych zbiorów bibliotecznych;
3) prowadzenie katalogów bibliotecznych, przechowywanie i selekcja zgromadzonych zbiorów;
4) opracowanie i gromadzenie pomocy metodycznych i materiałów informatycznych oraz wykorzystanie ich do udzielenia informacji
o zbiorach własnych i innych bibliotek, w środowisku lokalnym;
5) prowadzenie przysposobienia czytelniczego dla wszystkich klas, prowadzenie zajęć w ramach realizacji „Ścieżki czytelniczo – medialnej” na tematy dotyczące zagadnień bibliotecznych;
6) konserwacja i selekcja zbioru;
7) współdziałanie z nauczycielami w zakresie wykorzystywania zbiorów bibliotecznych w tym książek, czasopism i materiałów audiowizualnych oraz zapewnienie możliwości korzystania
z technologii informacyjnej i komunikacyjnej w uczeniu się
i rozwiązywaniu problemów;
8) rozwijanie kultury czytelniczej uczniów i nawyku poszanowania książek;
9) informowanie nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa uczniów oraz przygotowanie analiz czytelnictwa na posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
10) stosowanie różnorodnych form inspiracji czytelnictwa
i współpraca współdziałania, w tym zakresie z uczniowskim aktywem bibliotecznym.

2. Biblioteka Zespołu współpracuje ze szkolnymi i lokalnymi bibliotekami, z wszystkimi organami szkoły, z rodzicami w zaspokajaniu zgłaszanych przez nich potrzeb czytelniczych i informacyjnych, realizuje zadania dydaktyczno – wychowawcze Zespołu, wspiera doskonalenie nauczycieli poprzez:
1) współpracę z nauczycielami zatrudnionymi w Zespole w procesie gromadzenia zbiorów;
2) prezentowanie i informowanie o nowościach czytelniczych w formie wystawek, wykazu tytułów itp.;
3) uczestniczenie w spotkaniach szkolnych zespołów samokształceniowych;
4) informowanie o zbiorach i działalności innych bibliotek;
5) wspieranie nauczycieli w doskonaleniu umiejętności posługiwania się technologiami informacyjnymi i telekomunikacyjnymi (w szczególności internetem i multimediami we własnej pracy i w nauczaniu),
6) gromadzenie i udostępnianie rodzicom statutu Zespołu, szkolnego programu wychowawczego, wewnętrznego systemu oceniania, regulaminów i literatury z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej.

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele
i pracownicy szkoły i rodzice na zasadach określonych w „Regulaminie biblioteki”.

V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 19
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą
i jest odpowiedzialny za jakość pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Nauczyciel odpowiedzialny jest w szczególności za:

1) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego poprzez:

a) właściwe i systematyczne przygotowanie się zarówno pod względem metodycznym jak i merytorycznym do wszystkich zajęć szkolnych;
b) ekonomiczne wykorzystanie czasu lekcyjnego;
c) właściwe kierowanie przebiegiem procesu lekcyjnego;
d) właściwe korzystanie ze środków dydaktycznych i stałą troskę o ich zwiększanie;
e) prowadzenie nauczania zróżnicowanego;
f) stosowanie właściwych form kontroli wyników nauczania;
g) wyrabianie u uczniów świadomej dyscypliny i nawyków prawidłowej organizacji pracy;
h) dbałość o właściwą strukturę lekcji;
i) wprowadzenie do procesu nauczania innowacji pedagogicznych;
j) kształtowanie postaw twórczych uczniów;
k) prezentowanie postawy sprzyjającej pogłębianiu zaufania ucznia do nauczyciela;
l) wykorzystywanie systemu nagród i kar jako motywacji do działania i uczenia się uczniów;

2) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności
i zainteresowań poprzez:

a) tworzenie klas autorskich;
b) wzbogacanie bazy Zespołu o nowoczesne środki dydaktyczne;
c) udział uczniów w konkursach międzyklasowych i międzyszkolnych;
d) udział uczniów w pracach kół przedmiotowych i zainteresowań;
e) wprowadzanie nowych rozwiązań lekcyjnych;
f) organizowanie indywidualnego toku nauczania dla uczniów wybitnie zdolnych;

3) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznawanie potrzeb uczniów poprzez:

a) wykrywanie i korygowanie tych właściwości psychicznych, które stanowią przyczynę opóźnień w nauce;
b) określanie cech osobowości ucznia jako całości i opracowywanie metod postępowania z danym uczniem (różnicowanie przyczyn niepowodzeń);
c) usuwanie przyczyn niepowodzeń tkwiących w samym uczniu typu: negatywnej postawy wobec nauki, braku nawyków związanych z organizacją pracy, niechęci do uczenia się;
d) prowadzenie indywidualizacji nauczania;
e) organizowanie pomocy w nauce;
f) właściwą organizację pracy lekcyjnej;

4) bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów poprzez:

a) opracowanie jednolitych i czytelnych kryteriów oceny;
b) zapoznanie rodziców i uczniów z w.w kryteriami;
c) jawne ocenianie uczniów – ocena powinna zawierać informacje o aktywności, postępach, specjalnych uzdolnieniach uczniów;
d) uzasadnianie wysokości oceny oraz wysłuchanie uwag uczniów i rodziców (wzięcie ich pod uwagę);
e) obiektywne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów – na wysokość oceny nie może mieć wpływu zachowanie ucznia (tylko prezentowany poziom wiedzy i umiejętności);
f) podmiotowe traktowanie ucznia – nauczyciel nie ma prawa do subiektywnego traktowania uczniów w zależności od emocjonalnego stosunku do nich, ich wyglądu zewnętrznego czy sposobu bycia;

5) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej poprzez:

a) uczestnictwo w pracach przedmiotowych zespołów samokształceniowych;
b) udział w pracach zespołów dydaktycznych, wychowawczych
i komisji przedmiotowych;
c) udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
d) samokształcenie i samodoskonalenie;
e) udział w różnych formach doskonalenia zawodowego;
f) tworzenie własnego warsztatu pracy;

6) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolony poprzez:

a) właściwą troskę i zabezpieczenie powierzonych środków dydaktycznych i sprzętu szkolnego;
b) porządkowanie pomocy i umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu po przeprowadzonych ćwiczeniach i pokazach;
c) przeprowadzanie przy pomocy uczniów drobnych napraw sprzętu i pomocy oraz prac porządkowych związanych z właściwym ich zabezpieczeniem;

7) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom poprzez:

a) pełną odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;
b) pełną odpowiedzialność za powierzonych jego opiece uczniów
w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, złazów oraz w czasie przerw podczas pełnienia dyżuru – nauczyciel nie ma prawa pozostawienia uczniów w czasie lekcji i innych zajęć bez opieki;
c) instruowanie podopiecznych o bezpiecznym korzystaniu z urządzeń pomocy, środków chemicznych;
d) zapoznanie uczniów z regulaminem pracowni, przepisami bhp oraz regulaminem Zespołu;
e) natychmiastowe reagowanie na wszystkie przejawy brutalności
i udzielanie pierwszej pomocy w czasie wypadku;
f) udzielanie zarówno rodzicom jak i dzieciom daleko idących wyjaśnień w zakresie ochrony zdrowia m.in. prowadzenie pogadanek, prelekcji itp.

§ 20
1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem
w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Zespołu.

§ 21

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces
jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie
i społeczeństwie;
2) inspirowanie, organizowanie i wspomaganie działań
zespołowych uczniów;
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie
konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami,
a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1:
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski;
b) ustala treści i formy zajęć tematycznych godzin z wychowawcą;
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie ( oddziale) uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka
( dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);
4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo –
wychowawczych ich dzieci;
b) współdziałania z rodzicami, w zakresie koordynacji pracy wychowawczej rodziny i szkoły tzn. okazywania im pomocy wdziałaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymania od nich pomocy w swoich działaniach;
c)włączenie ich w sprawy życia klasy i Zespołu;

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb
i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów – organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie Zespołu określają przepisy w sprawie zasad udzielenia uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

3. Wychowawca ma prawo korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek, instytucji oświatowych i naukowych np. poprzez: kursy, szkolenia, konsultacje, konferencje.

4. Wychowawca oddziału jest organizatorem środowiska wychowawczego ucznia, tworząc warunki wspomagające rozwój psychofizyczny.

5. Obowiązki wychowawcy powierza nauczycielowi dyrektor Zespołu przy pozytywnym zaopiniowaniu przez członków Rady Pedagogicznej.

§ 22
1. Pracowników niepedagogicznych Zespołu zatrudnia i zwalnia stosując przepisy prawa pracy – dyrektor Zespołu.

2. Zakresy obowiązków tych pracowników, a także zakres ich odpowiedzialności ustala dyrektor Zespołu.VI. UCZNIOWIE ZESPOŁU

§ 23
Ustala się szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do Zespołu:

1. Do klasy pierwszej Gimnazjum Nr 9 przyjmuje się:
1) absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum Nr 9;
2) absolwentów szkół zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum Nr 9, którzy:
a) uzyskali dobre wyniki w nauczaniu – średnia ocen co najmniej 4,5;
b) uzyskali co najmniej dobrą ocenę zachowania;
c) posiadają szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych,
sportowych i artystycznych;
3) w szczególnych przypadkach dyrektor zastrzega sobie prawo
do przyjęcia kandydata nie spełniającego jednego lub wszystkich w.w kryteriów;
4) odwołanie od wyniku rekrutacji można składać do dyrektora Zespołu w terminie trzech dni od wywieszenia listy.

§ 24
1. Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności;
3) korzystania z pomocy stypendialnej, bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Zespołu, a także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra innych osób;
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jasnej oceny ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
8) pomocy w przypadku trudności w nauce;
9) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego;
10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozaszkolnych;
11) wpływania na życie Zespołu przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w Zespole.

2. Na straży przestrzegania praw ucznia określonych w niniejszym statucie oraz wynikających z obowiązującego prawa oświatowego, a także dokumentów międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę takich jak Konwencja Praw Dziecka, oprócz organów Zespołu stoi Rzecznik Praw Ucznia.
1) wyboru kandydata na Rzecznika Praw Ucznia dokonuje Samorząd Uczniowski spośród grona pedagogicznego Zespołu;
2) Wskazanego przez Samorząd Uczniowski kandydata zatwierdza Rada Pedagogiczna.

3. Rzecznik Praw Ucznia pomaga uczniom w egzekwowaniu przysługujących im praw wewnątrzszkolnych oraz pełni funkcję doradcy – pośrednika w kontaktach z Krajowym Rzecznikiem Praw Dziecka i jego organami.

4. W przypadku naruszenia praw, o których mowa w ust.1 i 2 uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) po wykorzystaniu trybu wewnątrzszkolnego mogą odwołać się do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie lub skorzystać z procedur przewidzianych dla systemu wymiaru sprawiedliwości obowiązującego w Polsce
i wynikającego z dokumentów międzynarodowych dotyczących praw człowieka ratyfikowanych przez Polskę.

5. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych
w regulaminie Zespołu, a zwłaszcza dotyczących:

1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu Zespołu;
2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Zespołu;
3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój;
4) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Zespole.


§ 25
1. Szkoła nagradza ucznia za:

1) celujące i bardzo dobre wyniki w nauce;
2) wzorową postawę;
3) wybitne osiągnięcia;
4) aktywną działalność na rzecz Zespołu i środowiska.

2. Ustala się następujące nagrody dla uczniów Zespołu:

1) pochwałą wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotu na forum klasy lub wobec społeczności szkolnej;
2) pochwałą dyrektora Zespołu wobec społeczności szkolnej;
3) nagrodą książkową;
4) odznaką „wzorowy uczeń” w szkole podstawowej i „mistrz intelektu” w gimnazjum;
5) wpisem do Złotej Księgi (dotyczy absolwentów gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu);
6) listem pochwalnym – dla rodziców lub gratulacyjnym – dla ucznia;
7) nagrodą rzeczową z funduszy rady Rodziców dla laureatów konkursów przedmiotowych;
8) pochwałą opiekuna organizacji szkolnej lub stowarzyszenia
na forum członków organizacji lub wobec społeczności szkolnej.

3. Kryteria i sposoby przyznawania nagród oraz wyróżnień określa Rada Pedagogiczna powiadamiając o nich zarówno uczniów jak i ich rodziców.


§ 26

1. Za naruszenie obowiązków szkolnych, określonych w regulaminie Zespołu, uczeń może być ukarany.

2. Stosowanie kar ma charakter stopniowania, przy jednoczesnym uwzględnieniu rodzaju i szkodliwości przewinienia.

3. Uczeń może być ukarany:
1) upomnieniem wychowawcy oddziału;
2) upomnieniem lub naganą dyrektora Zespołu;
3) przeniesieniem do równoległej klasy w Zespole lub innego gimnazjum za zgodą Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.
4. Dyrektor Zespołu może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku ciężkiego naruszenia przez niego postanowień regulaminu Zespołu, a w szczególności:
1) stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa własnego i innych osób;
2) rażącego naruszenia zasad kultury współżycia w odniesieniu
do kolegów, nauczycieli i innych osób;
3) poważnego zniszczenia majątku Zespołu;
4) innego, ciężkiego wykroczenia.

5. Kara wymieniona w punkcie 3 może być stosowana na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

6. Kary nie mogą być stosowane łącznie.

7. Dyrektor Zespołu może wstrzymać wykonanie kary jeżeli uzyska poręczenie nauczyciela, Samorządu Uczniowskiego, rady klasowej rodziców lub Rzecznika Praw Ucznia;
8. Uczeń ma prawo odwołać się w terminie 7 dni od nałożonej kary,
o czym należy ucznia poinformować, w następującym trybie:
1) od kary nałożonej przez wychowawcę do dyrektora Zespołu;
2) od kary nałożonej przez dyrektora Zespołu do Rady Pedagogicznej;
3) od kary podjętej na mocy uchwały Rady Pedagogicznej oraz kary określonej w ust. 3 pkt 3, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać w terminie 24 dni od daty jej otrzymania na piśmie do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie

§ 27
Zespół stwarza uczniom warunki pobytu, zapewniające bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami i innymi przejawami patologii społecznej, a w szczególności:

1) uczniowie przebywają w szkole w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2) uczniowie nie opuszczają terenu szkolnego w czasie przerw między lekcjami, (za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiadają nauczyciele dyżurujący);
3) zabrania się uczniom gromadzenia w pobliżu drzwi wejściowych do budynku, co powoduje utrudnianie ruchu i stwarza zagrożenie wypadkiem;
4) ubrania wierzchnie uczniowie pozostawiają w wyznaczonych gabinetach, do których klucz otrzyma gospodarz klasy lub jego zastępca;
5) w budynku, przy przechodzeniu na inne piętra, obowiązuje ruch prawostronny;
6) w czasie zaistnienia wypadku należy bezzwłocznie powiadomić
o tym pielęgniarkę, wychowawcę oddziału, nauczyciela dyżurnego i dyrektora Zespołu;
7) osoby będące świadkami wypadku lub powiadomione o jego zaistnieniu obowiązane są udzielić pierwszej pomocy, sprowadzić pomoc specjalistyczną i powiadomić rodziców (opiekunów) ucznia;
8) pracownicy obsługi i nauczyciele dyżurujący kontrolują pobyt innych osób ( nie będących uczniami lub pracownikami) na terenie budynku Zespołu;
9) w czasie przerw miedzy zajęciami lekcyjnymi organizowane są treningi, warsztaty, zajęcia relaksujące, quizy itp.;
10) zapewnia się zajęcia, wszystkim chętnym uczniom, w czasie przerw międzylekcyjnych w świetlicy Zespołu.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28
1. Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, zawierającą nazwę Zespołu w brzmieniu:

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
W ELBLĄGU

2.Tablice i stemple szkół wchodzących w skład Zespołu zawierają nazwę Zespołu i nazwę szkoły.

§ 29

Zespół może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkoły.

§ 30

Zasady gospodarki finansowej Zespołu określają odrębne przepisy.

§ 31

Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
© 2003 Internet-Info