BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233087

Procedura wydania jednorazowego zezwolenie na podawanie napojów alkoholowych podczas organizowanych imprez rozrywkowych.
Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(tekst pierwotny Dz. U. z 1982r. Nr 35 poz. 230 , tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231, zmiany Dz. U. Nr 167, poz. 1372 z 2003r. oraz Dz. U. Nr 80, poz. 719)

pozostałe podstawy :
- ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku
(tj. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002r. ze zmianami)
- kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku
(tj. Dz. U. Nr 98,poz.1071 z 2000 roku ze zmianami)

- Uchwała Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 09.10.1997 r. Nr XXVIII/518/97 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4.5% do 18% i powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Elbląga.

- Uchwała Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13.09.2001 r. Nr XXIV/785/2001 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4.5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa )przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Elbląga.

- Uchwała Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 11.04.2002 r. Nr XXVIII/955/2002 w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Elbląga miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
* § 1 – skreślony uchwałą Nr V/110/2003 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 17.04.2003r.,
* § 3 – skreślony uchwałą Nr IX/186/2003 rady Miejskiej w Elblągu z dnia 04.09.2003r.
* § 9 – uchylony Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr PN.0911-71/02 z dnia 16.05.2002r.
-
Forma załatwienia :

zezwolenie jednorazowe na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas organizowanych imprez (dotyczy tylko przedsiębiorców posiadających stałe zezwolenie)

Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres do 2 dni.

Wymagane dokumenty:
- wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego z podaniem daty organizowanej imprezy , godzin podawania napojów alkoholowych, miejsca oraz organizatora imprezy
- pisemna zgoda organizatora imprezy,
- dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego terenu (w przypadku dzierżawy terenu , zgoda na zajęcie tego terenu),
- kserokopia stałego zezwolenia

Opłaty :
- opłata na wniosku 5.00 zł ( znaczek skarbowy)
- na każdy załącznik opłata po 0,50 zł ( znaczek skarbowy)
- opłata za zezwolenie w wysokości 1/12 opłaty rocznej za poszczególne rodzaje zezwoleń

Opłaty za korzystanie z zezwoleń :
Opłata za zezwolenie jednorazowe kategorii A (dot. piwa) – 43,75zł
Opłata za zezwolenie jednorazowe kategorii B (dot. wina) – 43,75 zł
Opłata za zezwolenie jednorazowe kategorii C (dot. wódki)– 175 zł

Termin :
7 dni
© 2003 Internet-Info