BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Informacje, ogłoszenia
Ilość odsłon: 137288

O G Ł O S Z E N I E - Załącznik do zlecenia: MBU.V.-0718/82/2003
Z dnia: 19.08.2003
Wydane przez: Prezydenta Miasta Elbląg
Treść dokumentu:
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Elbląg
o terminie sesji Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139, Nr 41, póz. 412 i Nr 111, póz. 279, z 2000 r. Nr 12, póz. 136, Nr 109, póz. 1157 i Nr 120, póz. 1268, z 2001 r. Nr 5, póz. 42, Nr 14, póz. 124, Nr 100, póz. 1085, Nr 115, póz. 1229 i Nr 154, póz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, póz. 253, Nr 113, póz. 984, Nr 130, póz. 1112) w związku z art. 85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. nr 80, poz.717 ) podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 04 września 2003 roku o godz.1000 w sali Nr 301 Urzędu Miejskiego w Elblągu odbędzie się sesja Rady Miejskiej, której przedmiotem będzie uchwalenie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Pętli Tramwajowej przy ulicy Ogólnej" w Elblągu.
© 2003 Internet-Info