BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 170952

Biuro Rady Miejskiej
Jadwiga Bogdańska
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 33 07, +48 (0..55) 239 33 57
Lokalizacja Budynek główny
Fax +48 (0..55) 239 33 30
Adres e-mail brm@elblag.com.pl
Zakres obowiązków:
1. Współudział przy wykonywaniu czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP, Rady , organów samorządów mieszkańców i innych organów stosownie do zakresu zadań zawartych w obowiązujących przepisach oraz w oparciu o harmonogram czynności techniczno-organizacyjnych zatwierdzony przez Prezydenta.

2. Obsługa Rady i jej organów:

1) obsługa kancelaryjno - biurowa oraz merytoryczna Rady i
jej organów, a w tym:

a) organizacyjne przygotowanie posiedzeń i sesji,

b) zapewnienie prawidłowego przygotowania materiałów na sesje Rady i komisje Rady,

c) opracowanie materiałów z obrad Rady i jej organów (wniosków, opinii, ustaleń) oraz przekazywanie ich odpowiednim organom do załatwienia,

d) prowadzenie rejestru uchwał Rady, interpelacji i wniosków radnych oraz opinii i wniosków komisji, czuwanie nad terminowym ich załatwianiem,

e) sporządzanie protokołów z obrad Rady.

2) opracowania projektów planów pracy Rady i jej organów (w tym programu działania Rady na okres kadencji) oraz informowanie zainteresowanych o zadaniach wynikających z uchwalonego programu i planów,

3) współudział w przygotowaniu projektów planów spotkań radnych z wyborcami,

4) czuwanie nad zachowaniem praw radnych i członków komisji, a w szczególności wynikających z ochrony stosunku pracy radnego,

5) przesyłanie podjętych uchwał Wojewodzie, a uchwały budżetowej i o nieudzieleniu Prezydentowi absolutorium Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

3. Współpraca z organami samorządowymi mieszkańców oraz zapewnienie organizacyjnych i prawnych warunków sprawowania przez Radę nadzoru nad działalnością samorządu mieszkańców.

4. Zadania wymienione w punktach 1 i 2 wykonywane są przy pomocy właściwych jednostek organizacyjnych Urzędu.
© 2003 Internet-Info