BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 170967

Referat Zamówień Publicznych
Aleksandra Hrywniak
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 31 71, +48 (0..55) 239 31 20
Lokalizacja Budynek główny
Fax +48 (0..55) 239 33 34
Adres e-mail rzp@elblag.com.pl
Zakres obowiązków:
1. Planowanie zamówień publicznych – przygotowywanie rocznych planów kategorii przewidzianych do zamówienia dostaw i usług oraz przewidzianych do zamówienia robót budowlanych z uwzględnieniem na ich realizację środków pieniężnych przewidzianych w budżecie.

2. Przygotowywanie decyzji powoływania komisji.

3. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań:

1) o udzielenie zamówień dofinansowywanych z funduszy Unii Europejskiej, oraz

2) o udzielenie zamówień dla wszystkich dostaw, usług i robót budowlanych (w rozumieniu ustawy o zamówieniach publicznych), objętych ustawą o zamówieniach publicznych, tj. m.in.:

a) opracowywanie warunków postępowań – specyfikacji i szczegółowych warunków zamówień,

b) przygotowywanie propozycji treści ogłoszeń i ich publikacja,

c) wydawanie specyfikacji i szczegółowych warunków zamówienia dla zgłaszających zainteresowanie ogłoszonym postępowaniem,

d) przyjmowanie składanych ofert wykonania zamówienia,

e) sporządzanie dokumentacji i protokołów postępowań,

f) występowanie z wnioskami do kierownika jednostki – Prezydenta Miasta o dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej i zatwierdzenie wyników prac komisji,

g) udostępnianie do wglądu uczestnikom postępowania części jawnych protokołów, dokumentacji i składanych ofert,

h) przyjmowanie protestów składanych w związku z toczącym się
postępowaniem,

i) przechowywanie złożonych ofert w trakcie postępowania, a po zakończeniu postępowania, zabezpieczenie ich przechowania w stanie nie naruszonym przez okres 3 lat.

j) przygotowywanie dokumentów informujących uczestników postępowania o jego wyniku.

4. Przekazywanie informacji do Wydziałów/Referatów dysponujących środkami finansowymi o najbliższym z możliwych terminie zawarcia umowy z wykonawcą zamówienia.

5. Prowadzenie procedury protestacyjnej i odwoławczej związanej z zamówieniami publicznymi.

6. Przygotowywanie wniosków do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wydanie decyzji administracyjnych w sprawie:

1) skrócenia terminu składania ofert,

2) zmiany trybu udzielania zamówienia,

3) zawarcia umowy na czas dłuższy niż 3 lata,

4) odstąpienia od stosowania preferencji krajowych,

5) zwolnienia z obowiązku wnoszenia wadium

7. Prowadzenia Rejestru Zamówień Publicznych udzielanych w Urzędzie Miejskim w Elblągu.

8. Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

9. Udział w szkoleniach na temat zamówień publicznych.

10. Aktualizowanie przepisów wewnętrznych dotyczących zamówień publicznych.

11. Udzielanie pomocy pracownikom Urzędu w stosowaniu i interpretacji ustawy o zamówieniach publicznych i przepisów wykonawczych.

12. Przeprowadzanie w Wydziałach i Referatach kontroli dokumentów związanych z zamówieniami publicznymi.

13. Przygotowywanie informacji cenowych z postępowań do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
© 2003 Internet-Info