BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200090

Uchwała Nr XIII/276/2004 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą ?Elbląski Fundusz Poręczeń Kredytowych?.
Z dnia: 19 lutego 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
Treść dokumentu:
Uchwała nr XIII/276/2004 Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 19 lutego 2004 r.

w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą ?Elbląski Fundusz Poręczeń Kredytowych?.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568) Rada Miejska w Elblągu uchwala co następuje:

§ 1

1.Gmina Miasto Elbląg tworzy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą ?Elbląski Fundusz Poręczeń Kredytowych?.
2.Przedmiotem działalności ?Elbląskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych? będzie udzielanie poręczeń kredytowych osobom fizycznym i przedsiębiorcom sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

§ 2

Na pokrycie obejmowanych przez Gminę Miasto Elbląg udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o której mowa w § 1 ust.1, wniesiona zostanie kwota 310.000 zł (słownie: trzysta dziesięć tysięcy złotych).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląga.

§ 4

Traci moc uchwała Nr IX/176/2003 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia
4.09.2003 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą ?Elbląski Fundusz Poręczeń Kredytowych?.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE


Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z faktu, że niektórzy udziałowcy zrezygnowali ze współtworzenia Elbląskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych lub też znacznie ograniczyli wielkość zadeklarowanych udziałów.
Zachodzi więc konieczność zwiększenia wkładu finansowego Gminy Miasta Elbląg do 310.000 zł (zwiększenie o 60.000 zł), co umożliwi zawiązanie funduszu o kapitale zakładowym przekraczającym 500.000 zł. Warunkuje to podjęcie dalszych działań zmierzających do jego dokapitalizowania, zarówno ze środków finansowych Banku Gospodarstwa Krajowego, jak również środków możliwych do pozyskania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
© 2003 Internet-Info