BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233066

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
Akt urodzenia dziecka sporządza USC właściwe terytorialnie według miejsca zdarzenia. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od daty urodzenia.

Jeżeli dziecko urodziło się martwe, wówczas zgłoszenia należy dokonać w ciągu 3 dni.

Do zgłoszenia dziecka obowiązani są:
- ojciec,

- lekarz,

- położna lub inna osoba obecna przy porodzie,

- matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala,

- jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w szpitalu - do zgłoszenia urodzenia obowiązany jest szpital.
Załatwienie sprawy: Wydział Spraw Obywatelskich USC, pok. 80
Dokumenty potrzebne do rejestracji noworodka:

- odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka,

- odpis skrócony aktu urodzenia matki, jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa,

- dowody osobiste rodziców lub osoby zgłaszającej urodzenie np. opiekuna prawnego, gdy matka dziecka jest niepełnoletnia.

Dokumenty wymagane przy złożeniu oświadczenia o uznaniu dziecka przed Kierownikiem USC:

- dowody osobiste rodziców,

- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy urodziło się ono w innej miejscowości.


Sporządzenie aktu urodzenia dziecka oraz pierwsze trzy odpisy
nie podlegają opłacie skarbowej.


Opłaty skarbowe:

1. Podanie 5,00 zł
2. Załącznik do podania 0,50 zł
3. Sporządzenie aktu małżeństwa 75,00 zł
4. Sporządzenie protokołu o zawarciu małżeństwa poza lokalem USC 10,00 zł
5. Wpisanie do ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej aktu sporządzonego w księdze utraconej 30,00 zł
6. Podanie w sprawie wpisania imienia i nazwiska ojca w akcie urodzenia lub imion i nazwiska przysposabiających 10,00 zł
7. Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do poprzedniego nazwiska 10,00 zł
8. Wydanie odpisu skróconego z księgi stanu cywilnego 15,00 zł
9. Wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego 25,00 zł
10. Wydanie zaświadczenia o dokonanym wpisie, braku wpisu w księdze lub że księgi zaginęły lub uległy zniszczeniu 18,00 zł
11. Wydanie zaświadczenia o możności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą 30,00 zł
12. Inne zaświadczenia w sprawach stanu cywilnego 19,00 zł
13. Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego
w utraconej księdze 30,00 zł
14. Ustalenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 30,00 zł
15. Wpisanie do ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej aktu (wzmianki) sporządzonego za granicą 40,00 zł
16. Sprostowanie w akcie stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej oczywistego błędu pisarskiego 30,00 zł
17. Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej 30,00 zł
18. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu 30,00 zł
19. Protokół zawierający ostatnią wolę spadkodawcy 15,00 zł
20. Sporządzanie aktu dla zdarzenia, które nastąpiło za granicą, a nie zostało zarejestrowane w tamtejszym urzędzie 30,00 zł
21. Skreślenie w akcie treści naruszających dobra osobiste 30,00 zł
22. Wydanie kopii dokumentu złożonego do akt zbiorowych 3,00 zł
23. Wydanie kopii aktu, nie ma mocy dowodowej
- orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego 3,00 zł
24. Wpisanie do ksiąg stanu cywilnego treści aktu wydanego przez osoby, które prowadziły wyznaniową rejestrację stanu cywilnego 10,00 zł
25. Wpisanie wzmianki o zmianie nazwiska dziecka w wyniku zawarciu małżeństwa przez rodziców 10,00 zł
26. Wpisanie wzmianki o zmianie imienia dziecka 10,00 zł
© 2003 Internet-Info