BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233096

Udzielanie pożyczek osobom niepełnosprawnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej i rolniczej.
Udzielanie pożyczek osobom niepełnosprawnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.
PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)
Rozporządzenie MPiPS z dnia 22.05.1998 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty, rozkładania na raty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych ( Dz.U.Nr 67, poz. 439 z późn. .zm.)

FORMA ZAŁATWIENIA:

* Wydawanie wniosków ubiegającym się o uzyskanie pożyczki ze środków PFRON na
rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej
* Przeprowadzanie rozmów z osobami niepełnosprawnymi w zakresie udzielania pożyczek i
ich spłacania zgodnie z obowiązującymi przepisami

CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZEZ REFERAT ZDROWIA:

* Rejestrowanie wniosków o pożyczki ze środków PFRON na rozpoczęcie działalności
gospodarczej lub rolniczej
* Dokonywanie kontroli w miejscu planowanej działalności gospodarczej lub rolniczej
* Informowanie Powiatowego Urzędu Pracy o przyznaniu pożyczki danej osobie
niepełnosprawnej
* Kontrolowanie przebiegu spłaty udzielonej pożyczki pod kątem zgodności z zawartą umową
* W przypadku nieterminowych spłat naliczanie odsetek ustawowych .

WYMAGANE OD INTERESANTA DOKUMENTY:

* Właściwie wypełniony druk wniosku o pożyczkę wraz z obowiązującymi załącznikami (w formie kserokopii):
* Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
* Zaświadczenia lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych stwierdzającego możliwość prowadzenia samodzielnie działalności gospodarczej lub rolniczej
* Dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy
* Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej lub
poszukującej pracy i nie pozostającej w zatrudnieniu
* Zaświadczenie z MOPS o nie korzystaniu z pożyczki na rozpoczęcie działalności
gospodarczej
* Aktualny odcinek renty
* Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w
okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
* Oświadczenie wnioskodawcy i jego współmałżonka o nie/zadłużeniu

TERMIN:
30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku
© 2003 Internet-Info