BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233053

Uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego - roboty w pasie drogowym.
Procedura dotyczy uzyskania zgody (decyzji administracyjnej) na rozpoczęcie robót w pasie drogowym nie związanych z remontem, przebudową czy modernizacją drogi.
Decyzja upoważnia do rozpoczęcia robót w pasie drogowym zgodnie z harmonogramem oraz na warunkach zawartych w przedmiotowej decyzji.
Wymagane dokumenty:
Wniosek zawierający: nazwę, dokładny adres, NIP i numer telefonu wnioskodawcy, nazwę ulicy i cel zajęcia pasa, powierzchnię oraz planowany okres zajęcia odcinka pasa drogowego, powierzchnię rzutu poziomego urządzenia umieszczonego w pasie drogowym, nazwę wykonawcy robót oraz imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wykonanie robót (posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z prawem budowlanym).

Do wniosku należy dołączyć:
- Plan sytuacyjny z zaznaczeniem robót prowadzonych w pasie drogowym - 2egz.
- Pozwolenie na budowę lub przyjęcie zgłoszenia przez właściwy organ (Wydział Architektury.) - 1egz.
- Ważną decyzję: "Zgoda na lokalizacje urządzeń w pasie drogowym" - 1egz.
- Projekt zabezpieczenia i organizacji ruchu w obrębie prowadzonych robót w pasie drogowym - 1egz.
- Harmonogram robót - 1egz..
- Pełnomocnictwo,(w formacie Adobe Acrobat Reader) ,
jeżeli nie występuje inwestor 1 egz.

Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu,
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, tel. (055) 239-31-42,

Opłaty:
Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł, a każdy załącznik w wysokości 50 gr.

Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, zgodnie z § 8, § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 33 z późn. zm.).

W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika strony, pobierana jest opłata w wysokości 15 zł za pełnomocnictwo

Termin i sposób załatwienia:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna:
Art. 20 pkt 8, art. 40 ust. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.) oraz §1 ust.1 pkt 1, §8, §10 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 33 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga.

Odwołanie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł oraz 50 gr za każdy załącznik.

Informacje dodatkowe:
Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty. Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: samowolne zajęcie pasa, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.

Przedmiotowa decyzja upoważnia do rozpoczęcia robót w pasie drogowym w terminie oraz zgodnie z harmonogram określonym w tej decyzji.
© 2003 Internet-Info