BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200117

Uchwała NR XI/238/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Przekształcenia – reorganizacji zakładu budżetowego „Izba Wytrzeźwień” w Elblągu w jednostkę budżetową „Pogotowie Socjalne” w Elblągu
Z dnia: 27.XI.2003 r.
Data wejścia w życie: Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Treść dokumentu:
Druk Nr 12/XI

Uchwała NR XI/238/2003 Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 27.XI.2003 r.

w sprawie przekształcenia – reorganizacji zakładu budżetowego „Izba Wytrzeźwień” w Elblągu w jednostkę budżetową „Pogotowie Socjalne” w Elblągu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148; zmiany Dz. U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611).

uchwala się co następuje :

§ 1

Izba Wytrzeźwień w Elblągu działająca jako zakład budżetowy Gminy – Miasto Elbląg, powołana Uchwałą Nr 18/166 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu z dnia 6.03.1970 r. w sprawie powołania oraz ustanowienia struktury organizacyjnej i zasad działania Izby Wytrzeźwień w Elblągu z dniem 01 stycznia 2004 r. przekształcona zostaje w jednostkę budżetową Gminy – Miasto Elbląg pod nazwą „Pogotowie Socjalne” w Elblągu.

§ 2

Majątek Pogotowia Socjalnego w Elblągu stanowić będzie majątek przekształcanej Izby Wytrzeźwień w Elblągu.

§ 3

Z dniem 01 stycznia 2004 r. Pogotowie Socjalne w Elblągu przejmie należności i zobowiązania przekształcanej Izby Wytrzeźwień w Elblągu.


§ 4

Cele i zadania Pogotowia Socjalnego w Elblągu określa statut stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Pracownicy Izby Wytrzeźwień w Elblągu z dniem 01 stycznia 2004 r. stają się pracownikami Pogotowia Socjalnego w Elblągu.

§ 6

Obszar działania Pogotowia Socjalnego w Elblągu obejmuje teren Gminy - Miasto Elbląg i może być rozszerzony na inne tereny w oparciu o stosowne porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 8

Traci moc Uchwała Nr 18/166 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu z dnia 06.03.1970 r. w sprawie powołania oraz ustanowienia struktury organizacyjnej i zasad działania Izby Wytrzeźwień w Elblągu oraz Uchwała Nr XVII/310/96 z dnia 30 kwietnia 1996 r. Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie nadania Statutu Izbie Wytrzeźwień w Elblągu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Załączniki:

statut_pogotowia_socj.doc  -> pobierz
Statut Pogotowia Socjalnego w Elblągu
  Rozmiar: 72KB
  Data dodania: piątek, 5 grudnia 2003, godz. 15:27
  Typ MIME: application/octet-stream
 
© 2003 Internet-Info