BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233033

Świadectwa pracy, zaświadczenia o wysokości zarobków z zwlikwidowanych zakładów pracy, których organem założycielskim był Prezydent Miasta Elbląg
    Więcej...

ZMIANA NAZWISKA
    Więcej...

WNIOSEK O DOWÓD OSOBISTY
    Więcej...

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE ZA ODBYTE ĆWICZENIA DLA ŻOŁNIERZY REZERWY
    Więcej...

POKRYWANIE OPŁAT I NALEŻNOŚCI MIESZKANIOWYCH DLA ŻOŁNIERZY SŁUŻBY ZASADNICZEJ
    Więcej...

ZASIŁEK DLA RODZINY ŻOŁNIERZA SŁUŻBY ZASTĘPCZEJ
    Więcej...

UZNAWANIE ŻOŁNIERZA ZA POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY
    Więcej...

ORZEKANIE O KONIECZNOŚCI SPRAWOWANIA PRZEZ ŻOŁNIERZA BEZPOŚREDNIEJ OPIEKI NAD CZŁONKIEM RODZINY
    Więcej...

ZEZWOLENIE NA ZBIÓRKĘ PUBLICZNĄ
    Więcej...

I. Składanie wniosków o dotację dla placówek niepublicznych
    Więcej...

II. Kierowanie dziecka do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.
    Więcej...

IV. Wydawanie duplikatów świadectw ukończenia szkoły podstawowej dla pracujących.
    Więcej...

III. Prowadzenie banku informacji i pośrednictwa
    Więcej...

V. Wydawanie świadectw pracy dla pracowników oświaty
    Więcej...

VI. Wydawanie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
    Więcej...

VII. Rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektora w sprawie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.
    Więcej...

VIII. Zakładanie szkół i placówek niepublicznych.
    Więcej...

Uzyskanie zgody na lokalizacje urządzeń w pasie drogowym.
    Więcej...

Uzyskanie zgody na przebudowę lub remont kapitalny istniejących w pasie drogowym obiektów lub urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu.
    Więcej...

Uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego - roboty w pasie drogowym.
    Więcej...

Uzyskanie zgody na usytuowanie reklamy w pasie drogowym.
    Więcej...

Uzyskanie zgody na lokalizację punktu handlowo - usługowego w pasie drogowym.
    Więcej...

Uzyskanie zgody na budowę/przebudowę zjazdu z drogi.
    Więcej...

Uzyskanie zgody na przejazdy pojazdów nienormatywnych.
    Więcej...

Uzyskanie zgody na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
    Więcej...

ZMIANA IMIENIA
    Więcej...

ORGANIZOWANIE ZGROMADZEŃ
    Więcej...

ZEZWOLENIE NA SPROWADZENIE DO ELBLĄGA ZWŁOK OSOBY ZMARŁEJ ZA GRANICĄ
    Więcej...

ZAWIADOMIENIE O POWSTANIU STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
    Więcej...

ZAWIADOMIENIE O POWSTANIU ODDZIAŁU ZAREJESTROWANEGO STOWARZYSZENIA
    Więcej...

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ I ODPISÓW AKTÓW Z ARCHIWUM URZĘDU STANU CYWILNEGO
    Więcej...

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
    Więcej...

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
    Więcej...

ZGŁOSZENIE ZGONU
    Więcej...

ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY OBYWATELI POLSKICH
    Więcej...

MELDOWANIE OSÓB TRZECICH NIE BĘDĄCYCH NAJEMCAMI LUB WŁAŚCICIELAMI LOKALU (BUDYNKU)
    Więcej...

ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY CUDZOZIEMCÓW
    Więcej...

WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO
    Więcej...

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 2 MIESIĄCE
    Więcej...

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY DO 2 MIESIĘCY
    Więcej...

WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO DO 2 MIESIĘCY
    Więcej...

WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO PONAD 2 MIESIĄCE
    Więcej...

MELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT CZASOWY
    Więcej...

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
    Więcej...

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI
    Więcej...

Ewidencja Działalności Gospodarczej - PROCEDURA OTWARCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
    Więcej...

Ewidencja Działalności Gospodarczej - PROCEDURA ZMIANY W ZAŚWIADCZENIU O WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
    Więcej...

Ewidencja Działalności Gospodarczej - PROCEDURA LIKWIDACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
    Więcej...

Ewidencja Działalności Gospodarczej - PROCEDURA WYDANIA DUPLIKATU
    Więcej...

Ewidencja Działalności Gospodarczej - POTWIERDZENIE KSEROKOPII ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
    Więcej...

Ewidencja Działalności Gospodarczej - PROCEDURA WYDANIA AKTUALNEGO ZAŚWIADCZENIA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
    Więcej...

Ewidencja Działalności Gospodarczej - PROCEDURA WYDANIA INFORMACJI O WPISANYCH PRZEDSIĘBIORCACH NA TERENIE MIASTA ELBLĄGA
    Więcej...

Procedura wydania zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.
    Więcej...

Procedura wydania jednorazowego zezwolenie na podawanie napojów alkoholowych podczas organizowanych imprez rozrywkowych.
    Więcej...

Procedura cofnięcia zezwoleń na sprzedaż bądź podawanie napojów alkoholowych.
    Więcej...

Ewidencja przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż bądź podawanie napojów alkoholowych - PROCEDURA WYDANIA INFORMACJI O WPISANYCH PRZEDSIĘBIORCACH NA TERENIE MIASTA ELBLĄGA
    Więcej...

UPRAWNIENIA DO OTRZYMANIA EKWIWALENTU ZA MIENIE POZOSTAWIONE POZA GRANICAMI KRAJU W ZWIĄZKU Z WOJNĄ 1939–45 r.
    Więcej...

Wydawanie karty parkingowej potwierdzającej uprawnienia osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej do niestosowania się do niektórych znaków drogowych.
    Więcej...

Podział nieruchomości
    Więcej...

Rozpatrywanie wniosków o leczenie odwykowe oraz udzielanie porad uzależnionym i ich rodzinom
    Więcej...

Zwrot ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych wynikających z ich niepełnosprawności
    Więcej...

Wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów
    Więcej...

Udzielanie pożyczek osobom niepełnosprawnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej i rolniczej.
    Więcej...

NADAWANIE NAZW ULIC
    Więcej...

NADANIE (ZMIANA) NUMERACJI PORZĄDKOWEJ NIERUCHOMOŚCI
    Więcej...

Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych
    Więcej...

Poświadczanie zgodności opracowań geodezyjnych lub kartograficznych z dokumentami znajdującymi się w zasobie
    Więcej...

Udostępnianie danych i materiałów geodezyjnych, kartograficznych, fotogrametrycznych i katastralnych w formie kopii analogowych i cyfrowych
    Więcej...

Udostępnianie danych z systemu informacji o terenie
    Więcej...

Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci.
    Więcej...

Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
    Więcej...

WPISANIE WYBORCY DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW MIASTA ELBLĄG
    Więcej...

WNOSZENIE REKLAMACJI NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REJESTRZE WYBORCÓW MIASTA ELBLĄG
    Więcej...

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego, druk wniosku AiP nr 1
    Więcej...

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY - Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego, druk wniosku AiP nr 1
    Więcej...

PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY NA RZECZ INNEJ OSOBY - Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego, druk wniosku AiP nr 2
    Więcej...

WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓWZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ELBLĄGA - Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego, druk wniosku AiP nr 3
    Więcej...

OPINIA URBANISTYCZNA w zakresie możliwości zlokalizowania planowanej inwestycji na danym terenie - Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego, druk wniosku AiP nr 4
    Więcej...

WNIOSKOWANIE O SPORZĄDZENIE LUB ZMIANĘ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego, druk wniosku AiP nr 5
    Więcej...

DECYZJA O POZWOLENIU NA BUDOWĘ / ROZBIÓRKĘ - Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego, druk wniosku AiP nr 6, druk oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością
    Więcej...

DECYZJA O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ LUB ZATWIERDZENIA PROJEKTU ZAMIENNEGO - Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego, druk wniosku AiP nr 6
    Więcej...

DECYZJA O PRZENIESIENIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA RZECZ INNEGO PODMIOTU - Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego, druk wniosku AiP nr 7
    Więcej...

DECYZJA O ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA - Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego, druk wniosku AiP nr 8 lub 9
    Więcej...

ZGŁOSZENIE O ZAMIARZE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę - Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego, druk wniosku AiP nr 10
    Więcej...

ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI OBIEKTU BUDOWLANEGO nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę - Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego, druk wniosku AiP nr 11
    Więcej...

REJESTRACJA DZIENNIKA BUDOWY - Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego, druk wniosku AiP nr 12
    Więcej...

ZAŚWIADCZENIE O SAMODZIELNOŚCI LOKALU - Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego, druk wniosku AiP nr 14
    Więcej...

OPINIOWANIE SPRAW Z ZAKRESU WŁAŚCIWOŚCI ORGANU ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ, W TYM OPINIE PLASTYCZNE REKLAM, ELEWACJI - Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego, druk wniosku AiP nr 15
    Więcej...

Program wyrównywania różnic między regionami
    Więcej...

ZAKŁADANIE SZKÓŁ LUB PLACÓWEK PUBLICZNYCH PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ
    Więcej...

© 2003 Internet-Info