BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233067

ZGŁOSZENIE ZGONU
Zgon należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zgonu, w USC na terenie którego nastąpiło zdarzenie.

Do zgłoszenia zgonu zobowiązani są w kolejności:
- małżonek lub dzieci zmarłego,

- najbliżsi krewni lub powinowaci,

- osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon, osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,

- administrator domu, w którym nastąpił zgon.
Załatwienie sprawy: Wydział Spraw Obywatelskich USC, pok. 83

Dokumenty potrzebne do rejestracji zgonu:

- karta zgonu wystawiona przez lekarza stwierdzającego zgon,

- dowód osobisty zmarłego,

- odpis aktu urodzenia oraz odpis aktu małżeństwa, jeżeli osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim.


Z tytułu rejestracji zgonu, sprawy urzędowe mogą przeprowadzić przedstawiciele zakładów pogrzebowych, pod warunkiem przedstawienia pisemnego pełnomocnictwa z urzędowo poświadczonym podpisem.

Sporządzenie aktu zgonu oraz pierwsze trzy odpisy nie podlegają
opłacie skarbowej.

Opłaty skarbowe:

1. Podanie 5,00 zł
2. Załącznik do podania 0,50 zł
3. Sporządzenie aktu małżeństwa 75,00 zł
4. Sporządzenie protokołu o zawarciu małżeństwa poza lokalem USC 10,00 zł
5. Wpisanie do ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej aktu sporządzonego w księdze utraconej 30,00 zł
6. Podanie w sprawie wpisania imienia i nazwiska ojca w akcie urodzenia lub imion i nazwiska przysposabiających 10,00 zł
7. Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do poprzedniego nazwiska 10,00 zł
8. Wydanie odpisu skróconego z księgi stanu cywilnego 15,00 zł
9. Wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego 25,00 zł
10. Wydanie zaświadczenia o dokonanym wpisie, braku wpisu w księdze lub że księgi zaginęły lub uległy zniszczeniu 18,00 zł
11. Wydanie zaświadczenia o możności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą 30,00 zł
12. Inne zaświadczenia w sprawach stanu cywilnego 19,00 zł
13. Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego
w utraconej księdze 30,00 zł
14. Ustalenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 30,00 zł
15. Wpisanie do ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej aktu (wzmianki) sporządzonego za granicą 40,00 zł
16. Sprostowanie w akcie stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej oczywistego błędu pisarskiego 30,00 zł
17. Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej 30,00 zł
18. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu 30,00 zł
19. Protokół zawierający ostatnią wolę spadkodawcy 15,00 zł
20. Sporządzanie aktu dla zdarzenia, które nastąpiło za granicą, a nie zostało zarejestrowane w tamtejszym urzędzie 30,00 zł
21. Skreślenie w akcie treści naruszających dobra osobiste 30,00 zł
22. Wydanie kopii dokumentu złożonego do akt zbiorowych 3,00 zł
23. Wydanie kopii aktu, nie ma mocy dowodowej
- orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego 3,00 zł
24. Wpisanie do ksiąg stanu cywilnego treści aktu wydanego przez osoby, które prowadziły wyznaniową rejestrację stanu cywilnego 10,00 zł
25. Wpisanie wzmianki o zmianie nazwiska dziecka w wyniku zawarciu małżeństwa przez rodziców 10,00 zł
26. Wpisanie wzmianki o zmianie imienia dziecka 10,00 zł
© 2003 Internet-Info