BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 170991

Dział Obsługi Kierowców Wydziału Spraw Obywatelskich
pl. Dworcowy
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 230 83 50, +48 (0..55) 230 83 54
Lokalizacja Budynek Dworca PKS Elbląg
Fax +48 (0..55) 239 33 32
Adres e-mail rkm@elblag.com.pl
Zakres obowiązków:
GRUPY SPRAW:

REJESTRACJA POJAZDÓW
ZMIANY W EWIDENCJI POJAZDÓW
DOWODY REJESTRACYJNE
UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI
WYMIANA PRAW JAZDY
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO


PONADTO:

ZADANIA REFERATU
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
AKTY PRAWNE REFERATU
OPŁATY ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE I OPŁATY SKARBOWE
ZŁOMOWANIE POJAZDÓW
SKARGI I WNIOSKI

INNE:

TELEFONY KONTAKTOWE REFERATU
WYRÓŻNIKI TABLIC REJESTRACYJNYCHREFERAT KOMUNIKACJI
REJESTRACJA POJAZDÓW

Budynek "A" Parter
Pokoje 117-118, 122
055 239-31-17 do 18
055 239-31-67 do 68
055 239-31-22
FAX: 055 239-33-32

PODSTAWA PRAWNA:
? Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. nr 58 z 2003 r., poz. 515 z późniejszymi zmianami);
? Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. - w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. nr 133, poz. 1123 z późniejszymi zmianami);
? Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (MTiGM) z dnia 14 grudnia 2000 r. - w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. nr 4, poz. 37);
? Rozporządzenie MTiGM z dnia 14 kwietnia 2000 r. - w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. nr 30, poz. 376);
? Rozporządzenie MTiGM z 19 czerwca 1999 r. - w sprawie wysokości opłat za wydanie karty pojazdu (Dz. U. nr 57, poz. 612 z późniejszymi zmianami);
? Rozporządzenie MTiGM z 21 czerwca 1999 r. - w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów (Dz. U. nr 59, poz. 633);
? Rozporządzenie MTiGM z 21 czerwca 1999 r. - w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu i jej opisu (Dz. U. nr 59, poz. 634).

INFORMACJA OGÓLNA:
Rejestracji pojazdów dokonuje się celem uzyskania dowodu rejestracyjnego, który jest dokumentem dopuszczenia do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru lub przyczepy. W przypadkach szczególnych dokumentem dopuszczenia pojazdu do ruchu może być pozwolenie czasowe.
Każdy właściciel pojazdu winien dokonać jego rejestracji w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia wejścia w jego posiadanie (zakupu). W tym samym okresie właściciel zobowiązany jest zgłosić organowi, który wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w tym dokumencie pojazdu.
Organem właściwym do załatwienia powyższych spraw jest Starostwo (Urząd Miejski dla miast na prawach powiatu grodzkiego) właściwe dla stałego zameldowania właściciela pojazdu. Osoba nie posiadająca meldunku lub meldunku na stały pobyt, sprawy swoje załatwia w urzędzie właściwym dla ostatniego stałego zameldowania.

REJEESTRACJA POJAZDU - I:
Rejestracji pojazdu dokonuje się na podstawie:
1) pisemnego wniosku właściciela,
2) dowodu własności pojazdu (umowa kupna-sprzedaży, faktura, akt darowizny itp.)
3) karty pojazdu, jeżeli była wydana,
4) dotychczasowego dowodu rejestracyjnego i tablic, jeśli pojazd był już zarejestrowany,
5) ewentualnie innych dokumentów jak niżej;
? wyciągu ze świadectwa homologacji - przy pierwszej rejestracji samochodu nowego (dotychczas nie rejestrowanego) a zakupionego na terenie RP,
? zaświadczenia o pozytywnym badaniu technicznym pojazdu - jeśli badanie jest wymagane ( badanie techniczne wpisanego w dowodzie utraciło swoją ważność itp.).
Uwaga:
- wszystkie dokumenty należy przedłożyć wraz z ich czytelnymi kserokopiami.

REJESTRACJA POJAZDU - II:
Rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy (import indywidualny) dokonuje się na podstawie:
1) pisemnego wniosku właściciela,
2) dowodu własności pojazdu (umowa kupna-sprzedaży, faktura, akt darowizny itp.)
3) dowód rejestracyjny jeśli pojazd był zarejestrowany lub inny dokument potwierdzający rejestrację za granicą,
4) dowód odprawy celnej przywozowej,
5) wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpowiadającego mu dokumentu potwierdzającego poziom zanieczyszczeń w spalinach odpowiadający wymaganiom tzw. normy Euro-2, Euro-3 lub Euro-4.
6) zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu wraz z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą.
7) Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Uwagi:
- wszystkie dokumenty należy przedłożyć wraz z ich czytelnymi kserokopiami,
- jeśli pojazd został zakupiony w kraju przed jego pierwszą rejestracją do dokumentów należy dołączyć wszystkie umowy (oryginały) zawarte z właścicielami, którzy nie dokonali rejestracji pojazdu w Polsce.

REJESTRACJA POJAZDU III:
Rejestracji pojazdu przewłaszczonego (w całości lub części np. przez bank jako zabezpieczenie kredytu) dokonuje się na podstawie:
1) pisemnego wniosku właściciela lub właścicieli,
2) umowy przewłaszczenia (w części lub całości pojazdu),
3) upoważnienia do czynności rejestracyjnych w imieniu banku - przy przewłaszczeniu całości pojazdu,
4) zgody (zaświadczenia) banku na wpis użytkownika pojazdu do dowodu rejestracyjnego - przy przewłaszczeniu całości pojazdu,
5) karty pojazdu, jeżeli była wydana,
6) dotychczasowego dowodu rejestracyjnego i tablic jeśli pojazd był już zarejestrowany,
7) ewentualnie innych dokumentów jak niżej;
? wyciągu ze świadectwa homologacji - przy pierwszej rejestracji samochodu nowego (dotychczas nie rejestrowanego) a zakupionego na terenie RP,
? zaświadczenia o pozytywnym badaniu technicznym pojazdu - jeśli badanie jest wymagane ( badanie techniczne wpisanego w dowodzie utraciło swoją ważność itp.).
Uwaga:
- wszystkie dokumenty należy przedłożyć wraz z ich czytelnymi kserokopiami.
REJESTRACJA POJAZDU IV:
Przy zgłoszeniu do pierwszej rejestracji pojazdu zabytkowego właściciel pojazdu dodatkowo - poza dokumentami wymienionymi w dziale Rejestracja Pojazdu I - dołącza do wniosku o rejestrację:
1) uwierzytelnioną kopię decyzji w sprawie wpisania pojazdu, jako dobra kultury, do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury,
2) zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi, o których mowa w art. 68 ust. 12 ustawy. Oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego.

REJESTRACJA POJAZDU V:
Przy zgłoszeniu do pierwszej rejestracji pojazdu, którego markę określa się jako "SAM" właściciel pojazdu do wniosku o rejestrację dołącza:
1) dowód własności silnika,
2) oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że jest właścicielem pozostałych zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu,
3) dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli silnik pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP, lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu z którego pochodzi silnik, potwierdzające dane silnika (w przypadku gdy silnik pochodzi z pojazdu wyrejestrowanego lub w którym dokonano wymiany silnika),
4) zaświadczenie z przeprowadzonego badania co do zgodności z warunkami technicznymi, określonymi "Kodeksem Drogowym" (art. 68, ust. 12), oraz dokument identyfikacyjny pojazdu marki "SAM".

REJESTRACJA POJAZDU CZASOWA - Z URZĘDU:
Czasowej rejestracji pojazdu z urzędu dokonuje organ po złożeniu przez właściciela wniosku o rejestrację pojazdu. W praktyce procedura ta jest stosowana w przypadku konieczności potwierdzenia danych pojazdu w urzędzie jego dotychczasowej rejestracji (miejscu wystawienia ostatniego dowodu rejestracyjnego) lub w przypadku konieczności wyjaśnienia wątpliwości zaistniałych w postępowaniu administracyjnym (procedurze rejestracji pojazdu). Tym samym rejestracja ta nie wymaga przedkładania dodatkowych dokumentów lecz jest pierwszym etapem rejestracji pojazdu zgłoszonego organowi przez jego właściciela.
Organ dokonując rejestracji pojazdu czasowej wydaje właścicielowi zalegalizowane tablice rejestracyjne oraz pozwolenie czasowe w miejsce dowodu rejestracyjnego.
Uwagi:
- pojazd zarejestrowany czasowo, oznakowany tablicami stałymi może być eksploatowany przez właściciela w sposób dowolny z wyjątkiem przekroczenia granicy RP - nie można przekroczyć granicy państwa posiadając pozwolenie czasowe;
- pojazd zarejestrowany czasowo nie może uczestniczyć w obrocie handlowym - nie można go sprzedawać i kupować.

REJESTRACJA POJAZDU CZASOWA - NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA:
Czasowej rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje się w celu umożliwienia:
1) wywozu pojazdu za granicę,
2) przeprowadzenia pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium RP,
3) przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy.
Rejestracji dokonuje się na podstawie:
1) pisemnego wniosku właściciela lub właścicieli,
2) dokumentu własności zawierającego niezbędne dane identyfikacyjne pojazdu,
3) karty pojazdu, jeśli była wydana i dotyczy przypadku wywozu pojazdu za granicę.
Uwagi:
- Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nie przekraczający 30 dni. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu,
- Po upływie terminu czasowej rejestracji pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne zwraca się do organu, który je wydał z wyjątkiem przypadku wywiezienia pojazdu za granicę.

WYREJESTROWANIE POJAZDU (STAŁE WYCOFANIE Z RUCHU) - NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA:
Pojazd podlega wyrejestrowaniu na wniosek właściciela, w przypadkach:
1) złomowania w składnicy złomu wyznaczonej przez wojewodę,
2) kradzieży pojazdu,
3) wywozu pojazdu z kraju (pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicą),
4) zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą,
5) udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany jego właściciela.
Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji z wyjątkiem pojazdu:
1) odzyskanego po kradzieży,
2) zabytkowego,
3) uznanego przez rzeczoznawcę za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji - mającego 25 lat i którego model nie jest produkowany od lat 15 i więcej.
Do wniosku o wyrejestrowanie pojazdu należy dołączyć odpowiednio do wskazanego przypadku:
- Ad. 1) - wniosek na piśmie właściciela pojazdu,
- dowód rejestracyjny pojazdu,
- tablice rejestracyjne pojazdu,
- stosowne pokwitowanie zawierające cechy identyfikacyjne pojazdu lub podzespołów posiadających te cechy (numery) wystawione przez uprawniony podmiot (patrz: ZŁOMOWANIE POJAZDÓW).
- Ad. 2) - wniosek na piśmie właściciela pojazdu,
- dowód rejestracyjny pojazdu,
- tablice rejestracyjne pojazdu,
- stosowne oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania.
- Ad. 3) - wniosek na piśmie właściciela pojazdu,
- stosowny dokument potwierdzający wskazany fakt.
- Ad. 4) - wniosek na piśmie właściciela pojazdu,
- stosowny dokument potwierdzający wskazany fakt.
- Ad. 5) - wniosek na piśmie właściciela pojazdu,
- wniesienie przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz miasta na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku.
Uwagi:
- dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
- wszystkie dokumenty należy przedłożyć wraz z ich czytelnymi kserokopiami

REFERAT KOMUNIKACJI
OPŁATY ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE I OPŁATY SKARBOWE

Opłaty
za czynności związane z rejestracją i ewidencją pojazdów
(na podstawie: 1. Rozporządzenia MTiGM z 14.04.2000 r. - w sprawie wysokości opłat za wydanie
dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu (Dz.U. nr 30, poz. 376 ze zmianami); 2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4.03.2002 r. - w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. nr 18, poz. 177).

1. Wydanie dowodu rejestracyjnego
- w tym wtórnik, "z urzędu" itp.
- Komplet (wraz z nalepkami)
33,00 zł.
60,50 zł.
2. Wydanie pozwolenia czasowego
- w tym wtórnik itp. (bez nalepki legalizacyjnej na tablice)
- komplet (wraz z nalepką legalizacyjną na tablice) 16,50 zł.
27,50 zł.
3. Wydanie tablic rejestracyjnych:
- samochodowych (komplet - 2 szt.)
- samochodowych (1 szt.)
- motocyklowych
- motorowerowych
- indywidualnych
- zabytkowych samochodowych
- zabytkowych motocyklowych 80,00 zł.
40,00 zł.
40,00 zł.
30,00 zł.
1.000,00 zł.
100,00 zł.
50,00 zł.
4. Za wydanie z urzędu tablic tymczasowych (w razie konieczności sprawdzenia lub uzupełnienia dokumentów):
- samochodowych (komplet - 2 szt.)
- samochodowych (1 szt.)
- motocyklowych
- motorowerowych 30,00 zł.
15,00 zł.
12,00 zł.
12,00 zł.
5. Za wydanie na wniosek właściciela tablic tymczasowych (wszystkie inne przypadki):
- samochodowych (komplet - 2 szt.)
- samochodowych (1 szt.)
- motocyklowych
- motorowerowych

30,00 zł.
15,00 zł.
12,00 zł.
12,00 zł.
6. Za wydanie tablic tymczasowych celem wywozu pojazdu za granicę:
- samochodowych (komplet - 2 szt.)
- samochodowych (1 szt.)
- motocyklowych
- motorowerowych 80,00 zł.
40,00 zł.
40,00 zł.
30,00 zł.
7. Za wydanie wtórników:
- znaków legalizacyjnych na tablice rej. stałe
- znaków legalizacyjnych na tablice rej. tymczasowe
- nalepki kontrolnej na szybę pojazdu
- dowodu rejestracyjnego
- pozwolenia czasowego
- karty pojazdu
11,00 zł.
11,00 zł.
16,50 zł.
33,00 zł.
16,50 zł.
75,00 zł.
8. Za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji na terytorium RP pojazdu pochodzącego z tzw. importu indywidualnego 500,00 zł.

Opłatę należy wnosić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego - pok. 220.
Stosowne pokwitowanie należy dołączyć do dokumentów sprawy.

Opłaty
za wydanie dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów
(na podstawie: 1. Rozporządzenia MTiGM z 27.06.2000 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów, określonych przepisami Prawa o ruchu drogowym (Dz. U. nr 53, poz. 646);
2. Rozporządzenia MTiGM z 10.08.2001 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy (Dz. U. nr 87, poz. 959);

1. Wydanie dokumentu prawa jazdy lub jego wtórnika 70,00 zł.
2. Wydanie świadectwa kwalifikacji lub jego wtórnika 30,00 zł.
3. Wydanie dokumentu Międzynarodowego Prawa Jazdy 25,00 zł.
4. Wydanie pozwolenia na prowadzenie tramwaju 20,00 zł.

Opłatę należy wnosić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego - pok. 220.
Stosowne pokwitowanie należy dołączyć do dokumentów sprawy.


Opłaty
skarbowe od czynności wykonywanych w Referacie Komunikacji
(na podstawie ustawy z dnia 9.09.2000 r. - o opłacie skarbowej
(Dz. U. nr 86, poz. 960 z późniejszymi zmianami)

Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Uwagi, zwolnienia
1. Wnioski o:
- wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,
- wymianę prawa jazdy,
- wydanie międzynarodowego prawo jazdy,
- przywrócenie cofniętego uprawnienia,
- zwrot zatrzymanego prawa jazdy (pozwolenia)
- wymianę prawa jazdy wydanego za granicą
- wydanie świadectwa kwalifikacji
- wydanie wtórnika prawa jazdy, pozwolenia, świadectwa kwalifikacji, 5,- zł. Nie podlega opłacie :
- zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmian zawartych w prawie jazdy, pozwoleniu i świadectwie kwalifikacji. (art. 98 KD)
2. Wnioski o:
- rejestrację pojazdu (stała i czasowa)
- przedłużenie terminu czasowej rejestracji
- dopisanie współmałżonka do dowodu rej.
- wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
- wydanie wtórnika nalepki kontrolnej
- wydanie nowych znaków legalizacyjnych
- wydanie wtórnika Karty Pojazdu
- wydanie decyzji (zezwolenia) o nadaniu nowego numeru silnika, karoserii oraz wyk. tabliczki znamionowej (+ 76,- zł.),
- wydanie nowych (wtórnika) tablic rejestracyjnych
- nadanie nowych numerów rejestracyjnych
- zwrot dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez org. Kontroli ruchu,
- dokonanie adnotacji lub wykreślenie w dowodzie rej. o zastawie rejestrowym (+ 11,- zł.),
- wydanie dowodu rej. po ustaniu zastawu rejestrowego 5,- zł. Nie podlega opłacie:
- zawiadomienie o zbyciu pojazdu,
- zawiadomienie o zmianie danych w dowodzie rejestracyjnym (numer silnika, adres, gaz, taxi itp.),
- wniosek o wydanie dowodu rej. "z urzędu",
3. Inne podania i wnioski bez względu czego dotyczą. 5,- zł.
4. Za każdy dowolny załącznik do podania lub wniosku. 0,50 zł.
5. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych. 5,- zł.
6. Podanie o przedłużenie ważności legitymacji instruktora. 5,- zł.
7. Wnioski i podania na zaświadczenia i koncesje na krajowy zarobkowy transport osób i rzeczy 5,- zł. Opłaty za wydane dokumenty wg osobnego cennika.
Opłacie nie podlega zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego danych zawarty we wniosku.
8. Upoważnienie do prowadzenia badań technicznych pojazdów - SKP 600,- zł.
9. Uprawnienie diagnosty do prowadzenia badań technicznych pojazdów 76,- zł.
10. Wydanie decyzji skierowania na nabicie numerów silnika, karoserii lub wyk. tabliczki znamionowej. 76,- zł.
11. Wydanie zezwolenia na prowadzenie szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych. 600,- zł.
12. Podanie-odwołanie od decyzji wnoszone do SKO za pośrednictwem Prezydenta Miasta. 5,- zł.
13. Podanie o wydanie zaświadczenia - dowolnego przewidzianego prawem. 5,- zł.
14. Wydanie zaświadczenia na wniosek strony - dowolnego, oczekiwanego. 11,- zł. Dotyczy także wpisów zaświadczających do dokumentów
15. Poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu, kopii z oryginałem dokumentu. 3,- zł. Od każdej rozpoczętej stronicy.
16. Za poświadczenie własnoręczności podpisów. 4,- zł. Od każdego podpisu.

Opłatę skarbową uiszcza się w postaci naklejonych na dokumencie znaków opłaty skarbowej. W przypadku kiedy opłata taka przekracza sumę 100,- zł. winna być wniesiona gotówką w kasie (pok. 220) lub przelewem na konto Urzędu z zaznaczeniem czego wpłata dotyczy.


Opłaty za licencję
Na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
(Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. - w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. nr 150, poz. 1685).

Rodzaj pojazdu samochodowego Opłaty w zł od każdego pojazdu samochodowego
taksówka Obszar gminy (miasta) Obszar gmin sąsiadujących
Okres ważności licencji w latach
2-15 15-30 30-50 2-15 15-30 30-50
200 250 300 280 350 400


Opłaty
za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym
(Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. - w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. nr 150, poz. 1685).

Rodzaj pojazdu samochodowego Okres ważności zezwolenia Opłata w zł.
Obszar gminy Obszar wykraczający poza granice jednej gminy Obszar wykraczający poza granice jednego powiatu
Samochód osobowy i autobus do 1 roku 100 250 500
do 2 lat 150 325 550
do 3 lat 200 400 600
do 4 lat 250 475 650
do 5 lat 300 550 700


Zwolnienia i zniżki w pobieranych opłatach

1. Nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki do podań wnoszone przez osoby, które stan ubóstwa udokumentują organowi mającemu rozpatrzyć podanie, czynności urzędowe dokonywane na wniosek tych osób, a także wydawane im zaświadczenia.
(Na podstawie ustawy z dnia 9.09.2000 r. - o opłacie skarbowej, (Dz. U. nr 86, poz. 960 ze zmianami).

2. Prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej w stosunku do tego zakładu jest zwolniony z opłat z wyjątkiem opłaty skarbowej.
(Na podstawie ustawy z dnia 27.08.1997 r. - o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 ze zmianami).

3. Inwalidom wojennym i wojskowym przysługuje 50 % zniżka w opłatach za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów samochodowych. Zniżka ta przysługuje w odniesieniu do jednego pojazdu samochodowego, niesłużącego do zarobkowego przewozu, będącego własnością inwalidy wojennego lub wojskowego. Dowodem uprawniającym do korzystania z ulgi jest książeczka inwalidy wojennego (wojskowego) wystawiona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).
(Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8. 01.2002 r. - w sprawie niektórych ulg przysługujących inwalidom wojennym i wojskowym (Dz. U. nr 4, poz. 35).


REFERAT KOMUNIKACJI
ZŁOMOWANIE POJAZDÓW


PODSTAWA PRAWNA:
? Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. nr 58 z 2003 r., poz. 515);
? Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. - w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. nr 133, poz. 1123 z późniejszymi zmianami);
? Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (MTiGM) z dnia 14 grudnia 2000 r. - w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. nr 4, poz. 37);

Jednym z warunków wyrejestrowania (wycofania z ruchu, wykreślenia z ewidencji) pojazdu na wniosek właściciela jest przekazanie jego w celu utylizacji do przedsiębiorstwa utylizacji pojazdów lub do składnicy złomu wyznaczonej przez wojewodę. Przyjmując pojazd do utylizacji składnica złomu wydaje stosowne zaświadczenie, które stanowi podstawę wyrejestrowania pojazdu. Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu: - odzyskanego po kradzieży;
- zabytkowego;
- mającego co najmniej 25 lat, którego model nie jest produkowany od 15 lat, uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji;
- ciągnika i przyczepy rolniczej.


Składnice złomu
z terenu miasta Elbląga upoważnione do wydawania zaświadczeń o przejęciu pojazdu do kasacji.
(Na podstawie zarządzenia nr 210 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2000 r. ze zmianami)

1. Wojewódzka Spółdzielnia Pracy Surowców Wtórnych,
82-300 Elbląg, ul. Dębowa 1d. Tel. (55) 233 43 20

2. KANON Spółka cywilna, Sławoj Odyja i Daniel Burnos,
82-300 Elbląg, ul. Malborska 91. Tel. (55) 232 54 65

3. Firma Wielobranżowa PAMA Produkcyjno-Handlowo-Usługowa, Mirosław Sienkiewicz Święty Gaj, 14-411 Rychliki - składnica w Elblągu,
82-300 Elbląg, ul. Warszawska 128. Tel. (55) 232 89 62REFERAT KOMUNIKACJI
SKARGI I WNIOSKI

1. Prezydent i Wiceprezydenci przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godzinach od 12.00 do 15.30. Osoba zainteresowana przyjęciem przez Prezydenta lub Wiceprezydenta winna wcześnie zgłosić ten fakt w sekretariacie.

2. Sekretarz Urzędu przyjmuje interesantów w sprawach dotyczących nieprawidłowości w pracy Urzędu codziennie w godzinach od 10.00 do 12.00.

3. Kierownik Referatu Komunikacji przyjmuje obywateli we wszystkich sprawach codziennie w godzinach pracy Urzędu.

U w a g a:
Poza kolejnością przyjmowani są:
? posłowie i senatorowie,
? radni Rady,
? członkowie organów samorządów mieszkańców,
? pracownicy socjalni załatwiający sprawy podopiecznych.
© 2003 Internet-Info