BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200138

Uchwała Nr IX/149/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: wniesienia przez Gminę Miasto Elbląg wkładu niepieniężnego (aportu) do Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Elblągu.
Z dnia: 26 czerwca 2003 r.
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść dokumentu:
DRUK Nr 26A / VIII

Uchwała Nr IX/149/2003 Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 26 czerwca 2003 roku

w sprawie wniesienia przez Gminę Miasto Elbląg wkładu niepieniężnego (aportu) do Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Elblą-gu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) i g) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i 214, poz. 1806 ) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz.15 i Nr 80, poz. 717 i 721) oraz § 15 Zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, stanowiących za-łącznik do uchwały Nr IX/288/99 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zmienionej uchwałą Nr XXIV/778/01 z dnia 13 września 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 112, poz. 1561) Rada Miejska w Elblągu
uchwala, co następuje:

§ 1.
Gmina Miasto Elbląg wnosi do Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanaliza-cji w Elblągu Spółka z o. o. w Elblągu, jako wkład niepieniężny (aport), prawo własno-ści zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Stawowej, dla której w Sądzie Rejowym w Elblągu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 66859, składającej się z gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 140 na ark. mapy nr 18 w obrębie 33, o pow. 0,1108 ha i warto-ści 9.480 zł oraz budynku hydroforni o wartości 5.590 zł, celem objęcia nowych udziałów.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
© 2003 Internet-Info