BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 170987

Wydział Edukacji
Anna Korzeniowska
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 33 10, +48 (0..55) 239 33 13
Lokalizacja Budynek główny
Fax +48 (0..55) 239 33 30
Adres e-mail we@elblag.com.pl
Zakres obowiązków:
I. Zadania własne:

1. Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli w tym z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, szkół podstawowych i szkół sportowych.

2. Zakładanie i prowadzenie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w tym z oddziałami integracyjnymi i specjalnych oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt.3-5 ustawy o systemie oświaty.

3. Powierzanie nauczycielom stanowisk dyrektora oraz wykonywanie zadań w zakresie stosunku pracy nauczycieli, którym powierzono to stanowisko.

4. Opracowywanie i wdrażanie programów edukacyjnych, wspierających pracę szkół.

5. Nadzorowanie realizacji miejskich programów profilaktycznych
i wychowawczych.

6. Inspirowanie działań propagujących integrację europejską i partnerstwo współpracy międzynarodowej.

7. Przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów placówek.

8. Występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń państwowych, resortowych oraz nagród.

9. Występowanie z wnioskami do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Kuratorze Oświaty o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko nauczycielom pełniącym funkcję dyrektora.

10. Egzekwowanie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie miasta.

11. Analizowanie projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt.3-5 ustawy o systemie oświaty i przedkładanie ich do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta.

12. Zatwierdzanie aneksów do projektów organizacyjnych szkół i placówek.

13. Programowanie i koordynowanie działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej.

14. Nadzorowanie zadań dotyczących bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki, zabezpieczeń p.poż. bezpieczeństwa ruchu drogowego i opieki zdrowotnej w placówkach, współdziałanie z właściwymi organizacjami i instytucjami.

15. Programowanie działalności w zakresie wychowania fizycznego, sportu szkolnego, turystyki i wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży.

16. Planowanie i nadzorowanie realizacji zadań ekonomiczno-administracyjnych placówek.

17. Nadzorowanie całokształtu działalności dotyczącej eksploatacji obiektów oświatowych.

18. Prowadzenie ewidencji stanu bazy oświatowej oraz koordynowanie
i nadzorowanie remontów i inwestycji.

19. Opracowywanie wniosków dotyczących zakładania, przekształcania i likwidacji samorządowych placówek oświatowych i opiekuńczych oraz zmian granic obwodów szkolnych.

20. Współdziałanie z Kuratorium Oświaty w zakresie zadań związanych z oświatą na terenie miasta.

21. Opracowywanie i wdrażanie przepisów z zakresu pracy, wynagradzania i organizacji pracy, należących do kompetencji organu prowadzącego szkołę (placówkę).

22. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wolnym od zajęć.

23. Kierowanie na podstawie orzeczeń kwalifikacyjnych do kształcenia w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych.

24. Prowadzenie ewidencji placówek niepublicznych.

25. Przygotowywanie decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom kontraktowym, zatrudnionym w placówkach oświatowych Miasta Elbląga, po odbyciu stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela.

26. Rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektora szkoły/ placówki w sprawie odmowy nadania nauczycielowi stopnia nauczyciela kontraktowego.

27. Przygotowywanie propozycji składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

28. Przeprowadzanie egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

29. Udział w pracach komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

30. Sprawowanie nadzoru nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez dyrektorów szkół/ placówek.

31. Opracowywanie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz dokonywanie zmian w/w regulaminie stosownie do wprowadzanych zmian w przepisach prawnych.

32. Ustalanie rokrocznie średniego, miesięcznego wynagrodzenia nauczyciela na obszarze Gminy-Miasta Elbląga dla każdego stopnia awansu zawodowego.

33. Dokonywanie oceny pracy dyrektorów szkół/ placówek oświatowych Miasta Elbląga.

34. Współdziałanie z uczelniami wyższymi i z Radą Szkolnictwa Wyższego przy Prezydencie Miasta Elbląga.

35. Analizowanie planów doskonalenia zawodowego nauczycieli przedstawionych przez dyrektorów szkół.

36. Opracowywanie na każdy rok budżetowy planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

37. Opracowywanie wykazów specjalności i form kształcenia, na które przyznawane będzie dofinansowanie oraz coroczne ustalanie maksymalnej kwoty na ten cel.

38. Przyznawanie i wręczanie nagród niepieniężnych oraz materiałów promocyjnych i reklamowych na rzecz osób fizcznych i prawnych.

39. Sprawowanie nadzoru nad pracą pracowników Wydziału Edukacji (w tym prowadzenie szkoleń wewnętrznych).
© 2003 Internet-Info