BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233122

Program wyrównywania różnic między regionami
PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI

Referat Zdrowia uprzejmie informuje, że uchwałą nr 29/2003 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 30 lipca 2003 r. został przyjęty do realizacji „PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI”. Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

W ramach tego programu przewiduje się pomoc regionalną w ramach:
1) obszaru A – na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,
2) obszaru B – na likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
3) obszaru C – dla pracodawców, w tym przedsiębiorców z chronionego i otwartego rynku pracy, na wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości,
4) obszaru D – na likwidację barier transportowych.

Program realizowany jest do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację każdego projektu dofinansowanego w ramach programu nie może przekroczyć:
1) w przypadku obszaru A i B – 50% kosztów realizacji projektu,
2) w przypadku obszaru C – dwunastokrotności przeciętnego wynagrodzenia na każde wyposażone nowe miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej odpowiednio do jej potrzeb i możliwości, przy czym w przypadku przedsiębiorców intensywność pomocy nie może przekroczyć warunków określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177 z późn. zm.) dla pomocy regionalnej.
3) w przypadku obszaru D – 75% kosztów zakupu pojazdu lub 90% kosztów przystosowania pojazdu do potrzeb osób niepełnosprawnych

Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu mogą być objęte, w ramach:
1) obszaru A – część kosztów wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,
2) obszaru B - część kosztów likwidacji barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
3) obszaru C – część kosztów wyposażenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177),
4) obszaru D – część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.

Beneficjentami programu mogą być dla:
1) obszaru A – podmioty, które utworzyły i prowadzą obiekty służące rehabilitacji:
a) fundacje i stowarzyszenia, posiadające statutowy zapis o działalności rehabilitacyjnej na rzecz
osób niepełnosprawnych,
b) jednostki samorządu terytorialnego,
c) państwowe uczelnie medyczne,
2) obszaru B – podmioty, które utworzyły i prowadzą zakłady opieki zdrowotnej lub placówki edukacyjne,
3) obszaru C – pracodawcy, spełniający warunki określone w art. 26 ust. 1 i 2 ustawy,
4) obszaru D – fundacje, stowarzyszenia lub inne organizacje społeczne, których statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz gminy i powiaty.

Realizatorami programu są jednostki samorządu terytorialnego:
1) samorządy wojewódzkie, w przypadku obszaru A,
2) samorządy powiatowe, w przypadku obszarów B,C,D.

Beneficjenci pomocy składają projekty do realizatora programu.

Wnioski o dofinansowanie wraz z opisami projektów należy składać w terminie do 29 lutego 2004 roku.

Dodatkowe szczegółowe informacje umieszczone zostały na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl

Zamieszczamy druk wniosku o dofinansowanie w ramach ”Programu wyrównywania różnic między regionami”

Załączniki:

wniosek_dla_pracodawcow_do_programu_wyrownywania_rznic_miedzy_regionami.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 266KB
  Data dodania: piątek, 30 stycznia 2004, godz. 09:57
  Typ MIME: application/msword
 
© 2003 Internet-Info