BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233114

DECYZJA O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ LUB ZATWIERDZENIA PROJEKTU ZAMIENNEGO - Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego, druk wniosku AiP nr 6
REGULACJA PRAWNA: art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106, poz.1126 z 2000 r. z późniejszymi zmianami).

Decyzję o zmianie pozwoleniu na budowę organ administracji architektoniczno-budowlanej wydaje na wniosek zainteresowanego.
ZAŁATWIENIE SPRAWY: Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego - lokalizacja w Budynku C na parterze, wejście z bramy głównej gmachu urzędu, tel. sekr. 055 239-30-72, 73
WNIOSEK O ZMIANĘ POZWOLENIE NA BUDOWĘ powinien zawierać:
1) 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa
w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,
2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
3) decyzję o warunkach zabudowy bądź decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy O planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,
4) specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy Prawo budowlane,
5) postanowienie o uzgodnieniu, z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej, projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo budowlane,
6) upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

Przed wydaniem decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, w myśl art. 35 ustawy organ sprawdza:
1) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z:
a) miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i wymaganiami ochrony środowiska,
b) wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji lokalizacyjnej,
c) przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
2) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń
i sprawdzeń,
3) wykonanie – a w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, także sprawdzenie projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane
i przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

W odniesieniu do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), decyzję wydaje się w trybie art. 32 ust. 1 w/w ustawy, jak decyzję o pozwoleniu na budowę.
Od decyzji o pozwoleniu na budowę służy odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Opłata skarbowa:
- od podania - 5 zł
- od każdego załącznika do podania - 50 gr
- od zatwierdzenia projektu zamiennego - 38 zł
- od zmiany pozwolenia na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym, tylko w zakresie przekraczającym wielkości określone
w projekcie podstawowym, wg stawek określonych przy wydawanych pozwoleniach.
Uwaga:
Nie podlegają opłacie skarbowej: podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Załączniki:

druk_wniosku_aip_nr_6.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 14KB
  Data dodania: środa, 14 stycznia 2004, godz. 09:51
  Typ MIME: application/msword
 
© 2003 Internet-Info