BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Jednostki organizacyjne
Ilość odsłon: 204580

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
ul. Królewiecka 42
82-300 Elbląg
Telefon 232-73-44 (sekret.), 232-69-16 (księg.), 232-74-84 (pok.nl
Adres e-mail 2lo@softel.elblag.pl
Władze jednostki: Andrzej Korpacki
Zakres obowiązków:
ZAKRES OBOWIĄZKÓW DYREKTORA SZKOŁY

Dyrektor szkoły w szczególności:

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizuje uchwały rady szkoły oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;

6) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

7) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów i egzaminów, przeprowadzanych w szkole;

8) dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

9) dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

- zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły ;

- przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

- występowania z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;

10) dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

11) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
© 2003 Internet-Info