BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233181

WYDAWANE DECYZJI O UPRAWNIENIACH DO OTRZYMANIA EKWIWALENTU ZA MIENIE POZOSTAWIONE POZA GRANICAMI KRAJU W ZWIĄZKU Z WOJNĄ 1939–45 r.
O wydanie decyzji potwierdzającej wartość pozostawionych nieruchomości mogą ubiegać się osoby, które w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. pozostawiły majątek nieruchomy na ziemiach nie wchodzących w skład obecnego obszaru państwa Polskiego lub ich następcy prawni, którzy dotychczas nie otrzymali rekompensat lub otrzymali rekompensaty częściowe.
Podstawa prawna:
- art. 212 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.01.1998 r. – w sprawie sposobu zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych ... (Dz. U. Nr 9, poz. 32 z późn. zm. ),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
Zgodnie z aktualnym stanem prawnym decyzję wydaje się na wniosek osób uprawnionych (wymienionych w art. 212 ustawy o gospodarce nieruchomościami) po przedłożeniu następujących dokumentów:
- dokument stwierdzający posiadanie nieruchomości na terenach nie wchodzących w skład obecnego terytorium państwa Polskiego (dokumenty źródłowe – akta przesiedleńcze; wyrok sądu ustalający prawo),
- osoba uprawniona do dziedziczenia ustawowego winna przedłożyć prawomocne postanowienie o nabyciu prawa do spadku po zmarłym właścicielu nieruchomości na terenach nie wchodzących w skład obecnego terytorium Państwa Polskiego, znajdującego się wówczas w obrębie województw: Lwowskim, Tarnopolskim, Stanisławowskim, Wołyńskim, Poleskim, Nowogródzkim, Wileńskim,
- opis mienia pozostawionego poza granicami Państwa Polskiego,
- aktualny operat szacunkowy wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie wnioskodawcy,
- oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną o nie korzystaniu z uprawnień do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami państwa.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu,
ul. Łączności 1,
82-300 Elbląg,
pok. 137, 138 w godz. od 7:30 do 15:30, w środy w godz. do 7:30 do 16:30,
tel. (055) 239-31-38, 239-31-37.

Termin załatwienia sprawy:
Sprawy powyższe prowadzone są według procedury określonej w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) oraz przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Załatwienie sprawy kończy się wydaniem przez Prezydenta Miasta Elbląga decyzji potwierdzającej uprawnienia wnioskodawcy do otrzymania rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami Państwa Polskiego.
Decyzja wydana przez Prezydenta stanowi podstawę do uczestnictwa w przetargach na zbycie nieruchomości, na rzecz „zabużan”, z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa organizowanych na terenie całego kraju.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga.

Opłaty:
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.
Wnioskodawca ponosi koszty związane z przeprowadzeniem postępowania o nabyciu praw do spadku oraz koszty związane ze sporządzeniem operatu szacunkowego, przez rzeczoznawcę majątkowego.
© 2003 Internet-Info