BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233056

Uzyskanie zgody na budowę/przebudowę zjazdu z drogi.
Przedstawiona procedura dotyczy uzyskania przez inwestora zgody zarządcy drogi na budowę lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej.
Stroną decyzji administracyjnej jest zawsze inwestor. W imieniu inwestora, wniosek o wydanie decyzji może złożyć osoba lub podmiot przez niego upoważniony.

Procedura uzyskania zezwolenia na budowę / przebudowę zjazdu:
Wymagane dokumenty:
Wniosek zawierający: nazwę wnioskodawcy, lokalizację zjazdu, opis prawa własności, specyfikę zjazdu tj. indywidualny czy publiczny.

Do wniosku należy dołączyć:
- plan sytuacyjny - 2egz.
- ważną decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 1 egz.
- projekt zjazdu - 2 egz.
- kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości - 1 egz.
- pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawcą nie jest inwestor - 1 egz.

Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu,
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, tel. (055) 239-31-04,

Opłaty:
Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł , a każdy załącznik w wysokości 50 gr.

W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika strony, pobierana jest opłata w wysokości 15 zł za pełnomocnictwo.
Za wydaną decyzję administracyjną pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 76 zł.

Termin i sposób załatwienia:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna:
Art. 29 pkt2, Art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga.

Odwołanie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł oraz 50 gr za każdy załącznik.

Informacje dodatkowe:
Wniosek należy złożyć również w przypadku modernizacji istniejącego zjazdu. Przedmiotowa decyzja jest wymagana do otrzymania pozwolenia na budowę. Nie upoważnia ona do rozpoczęcia robót budowlanych (patrz.: Zajęcie pasa drogowego - roboty w pasie drogowym)

Ważność przedmiotowej decyzji: w okresie ważności decyzji pozwolenia na budowę.
© 2003 Internet-Info