BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 170965

Referat Przygotowania I Rozliczania Inwestycji Wydziału Inwestycji
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 32 38, +48 (0..55) 239 32 88
Lokalizacja Budynek
Fax +48 (0..55) 239 33 30
Adres e-mail wi@elblag.com.pl
Zakres obowiązków:
1. Opracowywanie programów inwestycyjnych będących konsekwencją realizacji strategii Miasta.

2. Przygotowywanie programów i planów inwestycji oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania.

3. Współpraca z wydziałami Urzędu przy opracowywaniu programów rozwoju infrastruktury technicznej i ustalaniu kierunków perspektywicznego rozwoju miasta.

4. Prowadzenie inwestycji miejskich w oparciu o decyzje Prezydenta.

5. Przygotowywanie i realizacja budżetu w zakresie rzeczowym i finansowym.

6. Pozyskiwanie środków finansowych, pozabudżetowych na realizację inwestycji.

7. Zlecanie opracowania dokumentacji technicznej dla inwestycji realizowanych przez Wydział oraz pozyskiwanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień.

8. Zlecanie wykonawstwa oraz zastępstwa inwestycyjnego i prowadzenie spraw z tym związanych.

9. Sporządzanie rozliczeń finansowo-rzeczowych wykonanych inwestycji.

10. Zadania wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska, a w szczególności:

1) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach wyszczególnionych w ust. 2 i ust. 3,

2) przyjmowanie pisemnych wniosków o udostępnienie informacji,

3) udzielanie ustnych informacji nie wymagających wyszukiwania, bez konieczności wpływu pisemnego wniosku,

4) przygotowanie informacji zgodnie z pisemnym wnioskiem, udostępnienie informacji w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc,

5) sprawdzenie wniesienia opłaty,

6) zlecenie opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko przed wystąpieniem o wydanie decyzji, o których mowa w art. 46 ust. 4 w przypadku planowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z zapisami art. 51 ust. 1 pkt. 1 i 2,

7) możliwość zwrócenia się z zapytaniem do organu właściwego do wydawania decyzji o zakres raportu,

8) sprawdzenie zakresu opracowanego raportu,

9) załączenie raportu o oddziaływaniu na środowisko do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy,

10) współudział w procedurze ustanawiania strefy ograniczonego użytkowania w przypadkach określonych w art. 135 ust. 1, zgodnie z trybem określonym w art. 135 ust. 2 i 3.
© 2003 Internet-Info