BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200137

Uchwała Nr IX/181/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej na rzecz Caritas Diecezji Elbląskiej, prowadzącego działalność charytatywną.
Z dnia: 4.09.2003 r
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść dokumentu:
DRUK Nr 10 / IX

Uchwała Nr IX/181/2003 Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 4 września 2003 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej na rzecz Caritas Diecezji Elbląskiej, prowadzącego działalność charyta-tywną.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-chomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz.2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720, 721 i Nr 96, poz. 874)
uchwala się, co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę na udzielenie przez Prezydenta Miasta Elbląg 90 % bonifikaty od ceny sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Drzewnej o pow. 0,1205 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 246/6 na arkuszu mapy 2 w obrębie 15, stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg, dla której w Sądzie Rejonowym w Elblągu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 32278, na rzecz Caritas Diecezji Elbląskiej, prowadzącego działal-ność charytatywną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową.

2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
© 2003 Internet-Info