BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 170959

Wydział Strategii i Rozwoju
Irena Derewecka
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 33 16, +48 (0..55) 239 33 66
Lokalizacja Budynek główny
Fax +48 (0..55) 239 33 30
Adres e-mail wsir@elblag.com.pl
Zakres obowiązków:
Struktura organizacyjna WYDZIAŁU STRATEGII I ROZWOJU

Naczelnik Wydziału ? pok. 317, tel. 239-33-17

- Stanowisko ds. administracyjno-biurowych pok. 316 , tel.239-33-16
- Stanowisko ds. planowania strategicznego , zbiorczych ocen i informacji pok.315, tel. 239-33-15
- Miejski Rzecznik Konsumentów pok.110 , tel. 239-34-56

REFERAT ds. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

- Kierownik Referatu pok. 309 , tel.239-33-09
- Stanowisko ds. prowadzenia punktu kontaktowego Regionalnej Strategii Innowacyjności (RIS), Biuletynu Informacji Publicznej i informacji internetowej Pok. 309, tel. 239-34-59
- Stanowisko ds. informacji oraz koordynacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej pok. 309 , tel.239-33- 59

REFERAT NADZORU WŁŚCICIELSKIEGO I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

- Kierownik Referatu pok. 314, tel. 239-33-14
- Stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego i przedsiębiorstw ? pok.315 tel.239-33-65 pok.316 tel.239-33-66
- Stanowisko ds. rynku pracy ? pok.315 tel.239-33-15
- Stanowisko ds. zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych ?pok.316 tel.239-33-16
- Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej ? pok.318 tel.239-33-18
- Stanowisko ds. współpracy z Kaliningradem ? pok.314 tel.239-34-44
- Stanowisko ds. przewozów osobowych i towarowych - pok. 122 tel. 239-31-72
- Stanowisko ds. stacji kontroli pojazdów i kształcenia kierowców pok.122 tel.239-31-72

Do Wydziału Strategii i Rozwoju należy prowadzenie spraw w zakresie:

I. Zadania własne

1. Monitorowanie i aktualizacja Strategii Rozwoju Elbląga.

2. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z gromadzeniem informacji i ocen dotyczących zjawisk gospodarczych, społecznych w mieście.

3. Opracowywanie i aktualizacja programów wspierających gospodarczy i ekonomiczny rozwój miasta .

4. Zbiorcze przygotowywanie projektów opracowań w w/wym zakresie oraz sprawozdań z ich realizacji.

5. Współpraca z Wydziałami Urzędu , zainteresowanymi instytucjami i przedsiębiorstwami w zakresie prac związanych z prognozowaniem i ustalaniem kierunków perspektywicznego rozwoju miasta.

6. Przygotowywanie informacji dla potrzeb Prezydenta w zakresie polityki rozwoju regionalnego.

7. Prowadzenie spraw dotyczących uczestnictwa Miasta w związkach międzygminnych i stowarzyszeniach zrzeszających gminy .

8. Realizacja przez Miejskiego Rzecznika Praw Konsumenta , zadań określonych w przepisach prawa .

9. Zamieszczanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

REFERAT d/s INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

1. Współdziałanie z właściwymi merytorycznie Wydziałami Urzędu lub właściwymi innymi podmiotami , celem skoordynowania i realizacji oraz przygotowania właściwych dokumentów , wniosków wymaganych dla pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej.

2. Koordynacja działań dotycząca pozyskiwania środków finansowych na rozwój gospodarczy i ekonomiczny miasta.

3. Współudział w przygotowywaniu programów szkoleń, materiałów szkoleniowych dla potrzeb wydziałów Urzędu Miasta, jednostek podporządkowanych.

4. Przygotowywanie w ramach Wydziału , wniosków aplikacyjnych - przedsięwzięć pozainwestycyjnych ; realizacja wniosków.

5. Identyfikacja projektu; przygotowywanie fiszek projektów inwestycyjnych (kierowanych do dofinansowania).

6. Współpraca z właściwymi Wydziałami Urzędu Miejskiego celem przygotowania wymaganych dokumentów do fiszki projektowej:
- decyzji o warunkach zabudowy; pozwolenia na budowę,
- studium wykonalności projektu,
- oceny/ Raportu Oddziaływania na Środowisko,
- innych ewentualnie wymaganych dokumentów.

7. Prowadzenie zbioru dokumentów wymaganych dla tego etapu prac nad ?projektem inwestycyjnym?.

REFERAT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

1. Prowadzenie spraw związanych z obsługą jednoosobowych spółek oraz tych , w których Miasto jest udziałowcem, obejmowanie udziałów i akcji, wnoszenie aportów oraz nabywanie i zbywanie praw z udziałów oraz podwyższanie i obniżanie kapitału w spółkach.

2.Prowadzenie zagadnień związanych z powstaniem i funkcjonowaniem na terenieElbląga podstrefy Warmińsko-mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

3. Współpraca z Biurem Promocji Miasta w zakresie współpracy z Kaliningradem.

4. Koordynacja zagadnień w zakresie robót publicznych i interwencyjnych.

5. Nadzorowanie działalności Centrum Pracy i Pomocy w Elblągu.

6. Współpraca z właściwymi podmiotami i instytucjami w sprawach bezrobocia.

7. Prowadzenie nadzoru nad działalnością gospodarczą prowadzoną na targowiskach w mieście.

8. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

9. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z prowadzeniem na terytorium RP działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby fizyczne.

10. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem portu w mieście.

11.Prowadzenie ewidencji, kontrola i weryfikacja jednostek szkolenia kierowców.

12.Prowadzenie ewidencji, kontrola i weryfikacja jednostek szkolenia instruktorów uprawnionych do szkolenia kierowców.

13.Prowadzenie ewidencji i weryfikacja instruktorów szkolenia kierowców.

14.Prowadzenie ewidencji osób uprawnionych oraz upoważnionych jednostek komunikacji publicznej do organizowania egzaminów w zakresie pozwoleń do kierowania tramwajem.

15.Wydawanie upoważnień na prowadzenie egzaminów na prawo jazdy kat. ?T"

16.Współpraca z urzędami i instytucjami w zakresie prowadzenia i weryfikacji ewidencji instruktorów szkolenia kierowców i ośrodków szkolenia kierowców.

17.Wydawanie licencji lub decyzji odmowy wydania, na wykonywanie zarobkowego transportu drogowego w zakresie regulowanym stosownymi przepisami.

18.Prowadzenie ewidencji podmiotów posiadających wydane przez Prezydenta licencje na zarobkowy transport drogowy.

19.Wydawanie zaświadczeń, lub decyzji odmowy wydania, uprawniających do wykonywania przewozów drogowych na potrzeby własne podmiotów gospodarczych.

20.Prowadzenie ewidencji podmiotów gospodarczych prowadzących przewozy drogowe na potrzeby własne.

21.Kierunkowa kontrola podmiotów posiadających licencje na krajowy przewóz osób na terenie miasta.

22.Prowadzenie spraw i dokumentacji związanych z jednostkami szkolenia osób w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką.

23.Prowadzenie spraw i dokumentacji komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje osób, które ukończyły szkolenie w zakresie transportu drogowego taksówką.

24. Prowadzenie ewidencji i wydawanie upoważnień do przeprowadzania badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów.

25.Nadzorowanie i kontrola stacji kontroli pojazdów.

26.Prowadzenie ewidencji i weryfikacja uprawnień diagnosty.

27.Współpraca z urzędami i instytucjami w zakresie prowadzenia i weryfikacji ewidencji diagnostów i stacji diagnostycznych.

II. Zadanie zlecone :

1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z ewidencjonowaniem
działalności gospodarczej na terenie miasta .
© 2003 Internet-Info