BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200128

Uchwała Nr X/211/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: zawarcia porozumienia o realizacji projektu wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieży
Z dnia: 23.10.2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
Treść dokumentu:
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) uchwala się, co następuje:§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia o przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego realizacji projektu międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie a Gminą Miasto Elbląg na prawach powiatu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląga.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE:

Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie a Gminą Miasto Elbląg na prawach powiatu zorganizowany zostanie dwutygodniowy pobyt 15 osobowej grupy młodzieży z Zespołu Szkół Handlowych wraz z opiekunami w Compiegne we Francji w ramach realizowanego przez szkołę projektu RE.CO.LA. we współpracy z Lycee Charles de Gaule w Compiegne.
Na realizację zadania gmina otrzyma dotację w wysokości 9 300 zł, z której zostaną pokryte koszty podróży oraz ubezpieczenie uczestników.
© 2003 Internet-Info