BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200135

Uchwała Nr IX/189/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Zmiany uchwały ustalenia warunków pracy i płacy Miejskiego Rzecznika Konsumentów
Z dnia: 4.09.2003 r
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść dokumentu:
Uchwała Nr IX/189/2003 Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 4.09. 2003r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 86, poz. 804), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz.U. Nr 33 poz. 264) w związku z uchwałą Nr XII/448/99 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 grudnia 1999r. w sprawie powołania Miejskiego Rzecznika Konsumentów uchwala się, co następuje:

§ 1
W uchwale nr V/112/2003 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 17 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Miejskiego Rzecznika Konsumentów wprowadza się następujące zmiany:

1/ § 2 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się od dnia 1 października 2003r. następujące warunki płacy Miejskiego Rzecznika
Konsumentów:
1. Wynagrodzenie zasadnicze wg kategorii XV w wysokości 1220 zł (sł.; jeden tysiąc dwieście dwadzieścia zł)

2. Dodatek funkcyjny wg stawki 1 w wysokości 10% najniższego wynagrodzenia w tabeli i proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

3. Dodatek za wysługę lat według stażu pracy zgodnie z zasadami dotyczącymi pracowników samorządowych.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląga.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
© 2003 Internet-Info