BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200113

Uchwała Nr XII/258/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: likwidacji zakładu budżetowego - Ośrodek Edukacji Ekologicznej
Z dnia: 30.12.2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
Treść dokumentu:
Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851), uchwala się, co następuje:

§ 1
Likwiduje się z dniem 31 grudnia 2003 r. Ośrodek Edukacji Ekologicznej
w Krynicy Morskiej, zwany dalej „Ośrodkiem”.

§ 2
Należności i zobowiązania zlikwidowanego Ośrodka przejmuje budżet Miasta Elbląga z dniem 1 stycznia 2004 r.

§ 3
Mienie pozostające w użytkowaniu likwidowanego Ośrodka przejmuje nowo tworzona placówka wychowania pozaszkolnego - Ośrodek Edukacji Ekologicznej.

§ 4
Na dzień zakończenia likwidacji Ośrodka sporządza się bilans Ośrodka, dodatkową sprawozdawczość roczną oraz informację opisową z przebiegu likwidacji.


§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląga.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Krynicy Morskiej jest zakładem budżetowym, działającym poza systemem oświaty, lecz de facto pełni funkcję placówki edukacyjnej (realizuje program edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży).
Mimo to władze gminy, na terenie której działa Ośrodek Edukacji Ekologicznej, nie zakwalifikowały działalności Ośrodka jako działalności oświatowo - wychowawczej, co spowodowało naliczenie wysokiej opłaty
z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Krynicy Morskiej
przy ul. Piaskowej, na którym funkcjonuje Ośrodek.
Podobnie określono wysokie zobowiązanie podatkowe od nieruchomości stanowiących siedzibę Ośrodka Edukacji Ekologicznej (podatek ustalono
w wysokości 30 403 zł za rok 2003).
By uniknąć tak wysokich opłat proponuje się likwidację Ośrodka Edukacji Ekologicznej jako zakładu budżetowego, funkcjonującego
poza systemem oświaty i utworzenie placówki wychowania pozaszkolnego – o tej samej nazwie, działającej w systemie edukacji.
© 2003 Internet-Info