BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233108

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY - Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego, druk wniosku AiP nr 1
REGULACJA PRAWNA:
• art. 59 – 67, art. 86 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z 2003 r.),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. Nr 164, poz.1589 z 2003 r.),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U.Nr 164, poz.1588 z 2003 r.),
• art. 32, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 57 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz.627 z 2001 z późniejszymi zmianami).
Ustalenie warunków zabudowy następuje na wniosek inwestora.
ZAŁATWIENIE SPRAWY: Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego – lokalizacja w Budynku C na parterze, wejście z bramy głównej gmachu urzędu, tel. sekr. 055 239-30-72, 73.
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY powinien zawierać:
1) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru wokół wnioskowanej działki w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 m, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000,
2) charakterystykę inwestycji, obejmującą:
a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
3) dokument potwierdzający, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego (umowy zawarte między właściwymi przedsiębiorstwami branżowymi a inwestorem),
4) raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, jeżeli jest on wymagany zgodnie z przepisami ochrony środowiska,
5) inne dokumenty wynikające ze specyfiki wnioskowanej inwestycji.

Przed wystąpieniem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązkowo sporządza się raport, wnioskodawca może zwrócić się z zapytaniem do organu właściwego do wydania decyzji o określenie zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Do zapytania, o którym mowa wyżej należy dostarczyć informacje o planowanym przedsięwzięciu, zawierające w szczególności dane o:
1) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
2) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną,
3) rodzaju technologii,
4) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
5) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,
6) rozwiązaniach chroniących środowisko,
7) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Informacje zawierające dane wymienione powyżej są niezbędne przy stwierdzaniu przez organ o obowiązku sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia i określeniu jednocześnie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Opis procedury wymaganej wg obowiązujących przepisów prawa, związanej z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy:
1) Wniosek inwestora o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
2) Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania.
3) Przeprowadzenie procedury z udziałem społeczeństwa w odniesieniu do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko w trybie ustawy – Prawo ochrony środowisko:
a. podanie do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku i raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości, wskazując jednocześnie miejsce ich składania,
b. możliwość przeprowadzenia rozprawy administracyjnej, otwartej dla społeczeństwa,
c. rozpatrzenie zgłoszonych uwag i wniosków do planowanej inwestycji oraz raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
4) Przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko w odniesieniu do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko w trybie ustawy – Prawo ochrony środowisko:
a. postanowienie w sprawie obowiązku sporządzenia i zakresu raportu,
b. uzgodnienie z wojewodą i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym– w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających obowiązkowo sporządzenia raportu,
c. uzgodnienie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym dla miasta i powiatu Elbląg – w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu ustala się w drodze postanowienia.
5) Dokonanie analiz:
a. warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych,
b. stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.
6) Dokonanie analizy pozwalającej na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu.
7) Dokonanie uzgodnień z organami administracji publicznej, wymienionymi w ustawach:
a. wojewodą - w zakresie zadań rządowych,
b. zarządem województwa – w zakresie zadań samorządowych,
c. wojewódzkim konserwatorem zabytków – w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską,
d. dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni – w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani,
e. właściwym organem administracji geologicznej – w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
f. organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wod-nych,
g. wojewódzkim konserwatorem przyrody działającym w imieniu wojewody – w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
h. właściwym zarządcą drogi – w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego lub obszarów przyległych do ujętej w planie projektowanej inwestycji drogowej,
i. dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w odniesieniu do przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, do wydania którego organem właściwym jest wojewoda.
W/w uzgodnień dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego.
8) Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy przez osobę wpisaną na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów.
9) Wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
10) Podanie do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Przez podanie do publicznej wiadomości – rozumie się ogłoszenie informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu, poprzez obwieszczenie w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej organu właściwego do wydania decyzji.

Od decyzji o warunkach zabudowy służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Opłata skarbowa:
- od podania - 5 zł
- od każdego załącznika do podania - 50 gr
- od wydania decyzji dla następujących obiektów budowlanych:
• budynków i budowli przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej - 190 zł
• zespołu garaży składającego się z co najmniej trzech garaży - 152 zł
• budynków gospodarczych, garaży i budynków gospodarczych funkcji mieszanej - 38 zł
• pozostałych - 90 zł
Uwaga:
Nie podlegają opłacie skarbowej: podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Załączniki:

druk_wniosku_aip_nr_1.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 52KB
  Data dodania: czwartek, 22 stycznia 2004, godz. 08:24
  Typ MIME: application/msword
 
© 2003 Internet-Info