BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 170990

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Adam Walczyński
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 30 43, +48 (0..55) 239 30 44
Lokalizacja Budynek USC, II piętro
Fax +48 (0..55) 239 33 30
Adres e-mail wzkiol@elblag.com.pl
Zakres obowiązków:
Do zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności należy w szczególności:

I. Zadania własne:

1. Prowadzenie analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze Miasta.

2. Budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze Miasta.

3. Prowadzenie analiz i opracowywanie prognoz dotyczących pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.

4. Organizowanie systemu łączności alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze Miasta.

5. Prowadzenie ewidencji żołnierzy rezerwy Urzędu przewidzianych do pełnienia służby wojskowej.

6. Prowadzenie reklamacji od służby wojskowej pracowników Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych.

II Zadania zlecone:

1. Planowanie, koordynowanie i organizowanie przedsięwzięć ochrony ludności na terenie Miasta ze szczególnym uwzględnieniem nadzwyczajnych zagrożeń i ochrony środowiska naturalnego.

2. Powoływanie oddziałów i pododdziałów ratowniczych zgodnie z obowiązującymi strukturami w porozumieniu z Wojewódzkim Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

3. Występowanie do właściwej terytorialnie Wojskowej Komendy Uzupełnień z wnioskiem o przeznaczenie do służby w formacjach obrony cywilnej pracowników Urzędu.

4. Prowadzenie całokształtu prac związanych z planowaniem, organizacją i ewidencją w zakresie pełnienia służby w OC.

5. Wyznaczenie osób odbywających służbę w formacjach OC do świadczeń niezbędnych dla potrzeb obrony Kraju z jednoczesnym określeniem ich rodzaju, terminu realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Kierowanie podległymi i nadzorowanymi formacjami OC. w czasie prowadzenia akcji ratowniczej.

7. Przygotowanie i zapewnienie skutecznego działania terenowego systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz wykrywania i likwidacji skażeń.

8. Opracowywanie planów realizacji szkoleń formacji OC i ludności w zakresie samoobrony oraz prowadzenie ewidencji osób przeszkolonych i instruktorów.

9. Popularyzacja OC poprzez formy określone zarządzeniem i wytycznymi Szefa OC Kraju i Szefa OC Województwa.

10. Opracowywanie oraz aktualizowanie planów działania OC. oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie zapobiegania, likwidacji i prowadzenia akcji ratunkowej w razie wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń.

11. Organizowanie i finansowanie z limitów przydzielonych przez Wojewódzki Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności przedsięwzięć OC. na administrowanym terenie.

12. Ustalanie potrzeb w zakresie łączności i alarmowania w celu usprawnienia kierowania siłami OC w różnych sytuacjach awaryjnych.

13. Prowadzenie całokształtu gospodarki materiałowej w zakresie sprzętu i urządzeń technicznych OC.

14. Prowadzenie ewidencji przydatnego dla potrzeb OC sprzętu gospodarki narodowej oraz odkażalników i rozpuszczalników przydatnych do odkażania i dezaktywacji /likwidacji skażeń i zakażeń/.

15. Opracowywanie i aktualizowanie dokumentów zaopatrzenia mieszkańców Miasta w wodę w warunkach specjalnych.

16. Prowadzenie dokumentacji ukryć dla ludności i urządzeń specjalnych.

17. Nadzorowanie i koordynacja przedsięwzięć OC realizowanych przez kierowników jednostek organizacyjnych /zakładów pracy/ na podległym terenie.

18. Prowadzenie spraw obronnych Urzędu.

19. Wykonywanie zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

20. Prowadzenie spraw wynikających z uprawnień Prezydenta w sprawach nadzoru nad policją.

21. Przygotowywanie informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub niebezpieczeństwa zakłócenia porządku publicznego.

22. Określenie, w drodze uchwały, istotnych dla Miasta zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego.

23. Wnioskowanie do właściwego komendanta Policji przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym lub podjęcia działań zapobiegających naruszeniu prawa, a także zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

24. Określenie zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze Miasta.

25. Tworzenie, przekształcanie lub likwidowanie jednostek zawodowych straży pożarnych za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

26. Żądanie od związku ochotniczych straży pożarnych, ochotniczej straży pożarnej pozostającej poza strukturami związku ochotniczych staży pożarnych, instytucji, organizacji, osób prawnych i fizycznych, które utworzyły jednostki ochrony przeciwpożarowej, informacji związanych z wykonywaniem ich zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta.

27. Określanie, w drodze uchwały, istotnych zagrożeń bezpieczeństwa pożarowego.

28. Prowadzenie akcji kurierskiej na rzecz jednostek wojskowych.

29. Prowadzenie spraw wynikających z uprawnień Prezydenta w zakresie nadzoru nad strażą pożarną (lub w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego).

30. Nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych.

31. Prowadzenie spraw wynikających z uprawnień Prezydenta Miasta w sprawach nadzoru nad Powiatowym Inspektorem Weterynarii w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom zdrowia i życia ludzkiego w związku z chorobami odzwierzęcymi (wścieklizna, BSE, pryszczyca itp.).

32. Zawiadamianie właściwych organów wojskowych o faktach znalezienia na terenie Miasta niewypałów i niewybuchów.
© 2003 Internet-Info