BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Charakterystyka
Ilość odsłon: 32078

Ulgi i ułatwienia dla inwestorów:
Zwolnienie z podatku od nieruchomości

(Uchwała Nr XII/423/99 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 grudnia 1999r. w sprawie podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląga oraz
Uchwała Nr XXVII/895/2002 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 14.02.2001 r.zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląga )

Pełna treść Uchwały w więcej...
(Uchwała Nr XII/423/99 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 grudnia 1999r. w sprawie podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląga oraz
Uchwała Nr XXVII/895/2002 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 14.02.2001 r.zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląga )

Ulgi dla inwestorów

W celu stworzenia dogodnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej i przeciw działania bezrobociu na terenie miasta Elbląga, Rada Miejska podjęła uchwały następującej treści :

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

na okres 10 lat - grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza lub leśna, będące w posiadaniu osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, po spełnieniu łącznie następujących warunków :

nabycia po dniu 1.01.2000 r., na własność lub użytkowanie wieczyste, gruntów niezabudowanych, na potrzeby prowadzenia działalności,

wzniesienia na gruncie, o którym mowa w ust. 1, pkt. 1, nieruchomości budynkowej trwale złączonej z gruntem lub budowli na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

zatrudnienia co najmniej 25 osób i utrzymywania w takiej liczbie średniorocznego stanu.

prowadzenie działalności o charakterze produkcyjnym ( Sekcja D Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 roku. - Dz. U. Nr 128, poz. 829 z dnia 22.10.1997 r. )

2. Podmioty, spełniające warunki określone w ust.1 pkt. 1,2 i 4 , które zatrudnią co najmniej 5 osób i będą utrzymywać średnioroczne zatrudnienie w takiej liczbie, podlegają zwolnieniu od podatku od nieruchomości przez okres 5 lat.

3. Za zatrudnionego, w rozumieniu niniejszej uchwały, uważa się osobę zamieszkałą na terenie Miasta Elbląga, z którą nawiązano stosunek pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, z wyłączeniem osób przebywających na urlopie bezpłatnym.

4. Utrata prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, skutkuje nabyciem prawa do zwolnienia na podstawie ust. 2., jednak nie dłuższy niż łącznie - 5 lat.
© 2003 Internet-Info