BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200145

Uchwała Nr IX/174/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Procedury uchwalania budżetu.
Z dnia: 4 września 2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu, w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
Treść dokumentu:
DRUK NR 5/IX

Uchwała Nr IX/174/2003 Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 4 września 2003 r.

w sprawie procedury uchwalania budżetu.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) Rada Miejska w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwała określa zasady, tryb i terminy opracowania projektu budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi.

§ 2
1.Prezydent Miasta, w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, przygotowuje założenia do projektu budżetu.

2.Założenia określają w szczególności wskaźniki:
1)wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących,
2)wydatków majątkowych.

§ 3
Projekt uchwały budżetowej opracowuje się na podstawie:
1.założeń, o których mowa w § 2,
2.istniejącej sieci jednostek organizacyjnych, podległych Radzie Miejskiej, finansowanych z budżetu miasta, z uwzględnieniem jednostek przewidzianych do uruchomienia bądź likwidacji,
3.zatwierdzonego limitu etatów.

§ 4
Skarbnik Miasta na podstawie zebranych materiałów planistycznych, skalkulowanych kwot dochodów własnych miasta oraz otrzymanych w:

1.terminie do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy - rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej, wysokość rocznej wpłaty oraz planowanych na dany rok kwot dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,

2.terminie do 25 października roku poprzedzającego rok budżetowy - kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz kwot dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa,
opracowuje zbiorcze zestawienie projektu budżetu miasta.

§ 5

1.Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, a także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały, należy do wyłącznej kompetencji Prezydenta Miasta.

2.Bez zgody Prezydenta Miasta, Rada Miejska nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetowego.

§ 6
Projekt uchwały budżetowej zawiera:

1.numer aktu,
2.pełną nazwę organu wydającego akt,
3.datę uchwalenia aktu,
4.tytuł aktu,
5.podstawę prawną,
6.część merytoryczną obejmującą:

1)prognozowane dochody, co najmniej w podziale według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji,

2)wydatki, co najmniej w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej wydatków, z wyodrębnieniem:

a)wydatków bieżących, w tym w szczegółowości:
-wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
-dotacji,
-wydatków na obsługę długu miasta,
-wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto,

b)wydatków majątkowych

3)źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetu miasta,
4)wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów,
5)plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych,
6)plan przychodów i wydatków funduszy celowych,
7)zakres i kwoty dotacji przedmiotowej,
8)dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu,
9)dotacje,
10)dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych lub przejętych do realizacji w drodze umów lub porozumień,
11)dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
12)upoważnienie dla Prezydenta Miasta do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań miasta,
13)upoważnienie dla Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

7.przepis określający termin wejścia w życie uchwały oraz sposobu jej ogłoszenia,
8.podpis Przewodniczącego Rady Miejskiej.

§ 7
Projekt uchwały budżetowej może zawierać:
1.rezerwę ogólną,
2.rezerwy celowe na wydatki, których szczegółowy podział według klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w trakcie opracowania projektu budżetu,
3.upoważnienie dla Prezydenta Miasta do:
1)zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu miasta,
2)przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym.

§ 8
Do projekt uchwały budżetowej dołącza się następujące materiały:
1.część opisową zawierającą omówienie:
1)prognozowanych dochodów ze wskazaniem podstawy i sposobu ich obliczenia,
2)poszczególnych rodzajów planowanych wydatków, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki przewidywanych nakładów na zadania inwestycyjne.
2.Informację o stanie mienia komunalnego, która winna zawierać dane dotyczące:
1)przysługujących praw własności,
2)innych niż własność praw majątkowych,
3)zmian w stanie mienia komunalnego,
4)dochodów uzyskiwanych z tytułu praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania,
5)innych informacji mających wpływ na stan mienia komunalnego.

§ 9
Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego Prezydent Miasta, w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, przedstawia:
1.Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania,
2.Radzie Miejskiej.

§ 10
W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej Radzie Miejskiej, Prezydent Miasta przekazuje podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych.

§ 11
1.Przewodniczący Rady Miejskiej przekazuje projekt uchwały budżetowej do zaopiniowania komisjom problemowym Rady Miejskiej.
2.Komisje Rady Miejskiej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu uchwały budżetowej, przedstawiają Komisji Finansowo - Budżetowej pisemne opinie oraz wnioski dotyczące zmian w projekcie uchwały budżetowej. W przypadku wniosku wprowadzającego do budżetu nowy wydatek lub powodującego zwiększenie wydatku przewidzianego w projekcie, wnioskodawca wskazuje źródło jego sfinansowania.
3.Komisja Finansowo - Budżetowa, w oparciu o przedstawione opinie i wnioski przedstawia Prezydentowi Miasta ostateczną opinię wraz z proponowanymi zmianami do projektu uchwały budżetowej.
4.Prezydent Miasta po zapoznaniu się z materiałami, o których mowa w ust. 3, może przygotować autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej.

§ 12
Rozpatrzenie na sesji Rady Miejskiej projektu uchwały budżetowej obejmuje, w szczególności:
1.przedstawienie przez Prezydenta Miasta projektu uchwały budżetowej,
2.przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Finansowo - Budżetowej opinii i wniosków dotyczących zmian w projekcie uchwały budżetowej,
3.przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
4.głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

§ 13
Projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego.

§ 14
Traci moc uchwała Nr X/384/99 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 października 1999 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych, towarzyszących projektowi.

§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego.
© 2003 Internet-Info