BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233072

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 2 MIESIĄCE
Zameldowania ponad 2 miesiące:
zameldowania dokonuje właściciel lub główny najemca za okazaniem dowodu osobistego i przedłożeniu wypełnionego druku "zgłoszenie pobytu czasowego ponad 2 miesiące", dowodu osobistego osoby podlegającej zameldowaniu, a w przypadku mężczyzn również książeczki wojskowej, aktu urodzenia z adnotacją dotyczącą pobytu stałego dzieci do lat 13, tymczasowego dowodu osobistego dzieci powyżej lat 13.
Załatwienie sprawy: Wydział Spraw Obywatelskich, stanowisko 5.

W celu zameldowania na pobyt czasowy ponad 2 miesiące osoba meldująca jest zobowiązana przedstawić uprawnienia:
* w przypadku mieszkań spółdzielczych własnościowych - decyzję przydziału na prawach własności,
* umowę najmu lub decyzję o przydziale mieszkania,
* na prywatnych posesjach lub mieszkaniach własnościowych aktualny wyciąg z księgi wieczystej (ważny trzy miesiące od chwili wydania).

W internatach, hotelach pracowniczych, domach opieki społecznej zameldowania dokonuje osoba do tego upoważniona
© 2003 Internet-Info